SLO | EN

Cilji in kompetence

Cilji: Po opravljenem izpitu študent razume osnovne lastnosti polimernih materialov in koncepte za pridobitev specifičnih funkcionalnosti materialov. Študent pridobi vpogled v sodobne funkcijske materiali, ki so strateškega pomena za EU v smislu razvoja družbe in gospodarstva, njihovo delovanje in vlogo ter razume trende za razvoj novosti le teh. Prav tako oceni pomen materialov v specifičnih aktualnih segmentih in iz tega segmenta tudi pripravi seminarsko nalogo in dobi vpogled v laboratorijsko delo na tovrstnem področju raziskav. Študent oceni življenjski cikel izdelkov iz sodobnih funkcionalnih materialov ter predvidi kako ravnati z njimi po zaključenem življenjskem ciklu. Kompetence: Študent je zmožen kritične analize pridobljenih podatkov ter uporabe primernih konceptov funkcionalizacij za posamezen segment polimernih materialov s poudarkom na okolju in človeku prijaznim tehnologijam. Kritično lahko oceni tudi pomen in trende na področju funkcionalizacij posameznih materialov kakor tudi življenjski cikel izdelka in njegovo recikliranje.

Vsebina

- Osnove polimernih materialov in polimernih kompozitov - Metode in koncepti funkcionalizacij materialov s poudarkom na človeku in okolju prijaznim tehnologijam - Strateški funkcionalni materiali kot odraz potrebe stanj v družbi- zahteve in pregled tovrstnih materialov na različnih področjih (Strategije in smernice EU): i) funkcionalni medicinski pripomočki in medicinski polimerni materiali, ii) materiali, ki izboljšajo kvaliteto staranja ljudi; ii) funkcionalni zaščitni materiali v času bakterijskih in virusnih obolenj kot recimo Covid 19; iii) razvoj okoljsko prijazne biorazgradljive in funkcionalne embalaže in drugih plastičnih produktov; iv) funkcionalni materiali za restavratorstvo, konservatorstvo in umetnost; v) funkcionalni napredni materiali (sorbenti in filtri) pri različnih čistilnih tehnologijah itd. - Recikliranje in ocena življenjska cikla strateških funkcionalnih materialov.

Metode poučevanja in učenja

- predavanja - individualno raziskovalno delo - seminar - laboratorijske vaje

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

- Razumevanje ključnih znanj iz področja polimernih materialov in funkcionalizacijskih postopkov le teh. - Opredeliti uporabnost materialov in pomen funkcionalizacije v posameznih uporabnih segmentih. - Sposobnost uporabnosti in izbor funkcionalnih materialov kot odraz potrebe stanj v družbi. - Razumevanje življenjskega cikla izdelka in izbira primernega postopka recikliranja sodobnih funkcionalnih materialov.

Temeljni literatura in viri

Advanced Functional materials, Volume 30, Issue 40; 2020; Wiley, e book: https://onlinelibrary.wiley.com/toc/16163028/2020/30/40 Advanced functional materials; Ashutosh Tiwari, Lokman Uzun, 2015, Wiley Functional Materials and Biomaterials; Häußler et al. 2007, Springer Mater. Chem. Front., 2020,4, 1803-1915

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Poznavanje vsebin s področij: - Materiali - Kemija - Polimeri - Krožno gospodarstvo- Medicina

Opombe

? seminar in ustna predstavitev le tega ? vaje (poročilo)

 • izr. prof. dr. JULIJA VOLMAJER VALH, univ. dipl. inž. kem. tehnol.
 • red. prof. dr. LIDIJA FRAS ZEMLJIČ, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

 • Seminarska naloga s predstavitvijo: 80
 • Poročilo: 20

 • : 10
 • : 20
 • : 10
 • : 50

 • slovensko
 • slovensko

 • Kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost - 0.