SLO | EN

Cilji in kompetence

- Razumeti koncept trajnosti v proizvodnih sistemih. - Uporabiti pristop za oblikovanje proizvodnih sistemov, - Znati prenesti vodike trajnostne vidike proizvodnje v simulacijsko okolje. - Razumeti pomen treh ključnih vidikov trajnostne proizvodnje. Kompetence: - Sposobnost oblikovanja trajnostnih proizvodnih sistemov. - Sposobnost samostojnega iskanja informacij na področju trajnostnih proizvodnih sistemov. - Sposobnost organiziranja procesa implementacije trajnostnih aspektov v realno proizvodno okolje. - Sposobnost računalniškega modeliranja in izvedbe simulacij v trajnostnih proizvodnih sistemih.

Vsebina

- Trajnostni proizvodni sistem – opredelitev - Vidiki trajnosti v proizvodnji - Vidiki Industrije 5.0 - Oblikovanje proizvodnega sistema: o Načrtovanje kapacitet o Razmestitev proizvodne opreme - Računalniško modeliranje trajnostnih proizvodnih sistemov - Računalniške simulacije vidikov trajnosti v proizvodnih sistemih

Metode poučevanja in učenja

1. Frontalna predavanja 2. Seminarsko delo v skupini, 3. Praktično delo pri laboratorijskih vajah 4. Praktično delo pri računalniških vajah 5. Izdelava seminarske naloge

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

- razumeti in analizirati trajnostne proizvodne sisteme in procese, - oblikovati in realizirati napredne proizvodne sisteme, - uporabljati napredno računalniško podporo za modeliranje in simulacije trajnostnih proizvodnih sistemov.

Temeljni literatura in viri

- Gradivo (pdf) pri predmetu na Moodlu (sprotno posodabljano). - Baudin, M. & Netland. T. (2022). Introduction to Manufacturing: An Industrial Engineering and Management Perspective, Routledge; 1st edition - Polajnar Andrej, Buchmeister Borut, Leber Marjan. Proizvodni menedžment, Učbenik, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru, 2005. - Sule, D. R. (2008). Manufacturing Facilities : Location, Planning, and Design, CRC press, 3th edition, Boca Raton - Herrmann, C.; Kara, S. (2017). Sustainable Manufacturing: Challenges, Solutions and Implementation Perspectives, Springer, Cham - Davim, J. P. (2010). Sustainable Manufacturing, Wiley, Hoboken

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Za pristop k izpitu je pogoj opravljena seminarska naloga.

 • red. prof. dr. IZTOK PALČIČ, univ. dipl. gosp. inž.
 • doc. dr. ROBERT OJSTERŠEK, mag. inž. meh.

 • Seminarska naloga: 40
 • Pisni izpit: 30
 • Ustni izpit: 30

 • : 25
 • : 20
 • : 45

 • slovensko
 • slovensko

 • Kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost - 0.