SLO | EN

Cilji in kompetence

Cilji: • podati znanje in informacije o sodobnih pristopih konstruiranja, s poudarkom na razumevanju in vrednotenju okoljskih vplivov; • prepoznati sodobne inženirske materiale in tehnologije ter podati splošne smernice za njihovo izbiro pri konstruiranju za okolje; • kombiniranje predhodno pridobljenih znanj z zahtevami trajnostnega razvoja. Kompetence študentov: • imajo dokazljivo znanje in vpogled na področju okoljsko primerne zasnove izdelkov; • sposobni so izdelati presojo o ekološkem profilu izdelka; • zavedajo se socialne, družbene in etične odgovornosti pri konstruiranju izdelkov; • sposobni so uporabljati znanje in reševati probleme, ki so povezani s področjem konstruiranja za okolje.

Vsebina

Temeljna področja obravnave predmeta so: • Osnovni pojmi s področja konstruiranja izdelkov in trajnostnega razvoja; • Določitev okoljskih vidikov in vplivov izdelka (eko-indiaktorji, matrika MECO); • Analiza življenjskega cikla izdelka (splošni principi, elementi LCA, presoje ogljičnega in okoljskega odtisa); • Strategije eko-konstruiranja; • Izboljšanje izdelka; • Vrednotenje končnega eko-konstruiranega izdelka; • Komunikacija z okoljem (eco-nalepke, deklaracije ipd.). Seminar dopolnjuje vsebino predavanj s praktičnim reševanjem konstrukcijskih problemov.

Metode poučevanja in učenja

• frontalna predavanja • izdelava seminarske naloge

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

• konstruiranje inženirskih komponent primernih za okolje; • uporaba sodobnih inženirskih orodij, ki omogočajo upoštevanje okoljskih vplivov (eko-presoja) že v fazi konstruiranja izdelka; • sposobnost kritične analize, ocenjevanja in izboljševanja svojih in obstoječih izdelkov glede njihovega vpliva na okolje; • nadgradnja sposobnosti in spretnosti dela v skupini.

Temeljni literatura in viri

• S. Pehan, S. Glodež, J. Kramberger, Osnove konstruiranja, univerzitetni učenik, UM FS, 2020. • S. Pehan, S. Glodež, Sistemsko projektiranje in konstruiranje, univerzitetni učenik, UM FS, 2018. • D. Krajnc, Eko-dizajn, Okoljsko načrtovanje, razvoj in analiziranje proizvodov in procesov, ECO-HUB, FKKT, 2014. • W. Wimmer, R. Züst, K.M. Lee, Ecodesign Implementation, A Systematic Guidance on Integrating Environmental Considerations into Product Development, Springer 2004. • B. Aberšek, A.Flogie, Human Awareness, Energy and Environmental Attitudes, Springer 2022. • M. F. Ashby, Materials Selection in Mechanical Design, Butterworth-Heinemann, 2016. • Ansys GRANTA EduPack software, ANSYS, Inc., 2021 (www.ansys.com/materials).

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Brez posebnih zahtev.

  • red. prof. dr. JANEZ KRAMBERGER, univ. dipl. inž. str.

  • Ustni izpit: 50
  • Seminarska naloga: 50

  • : 30
  • : 15
  • : 45

  • slovensko
  • slovensko

  • Kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost - 0.