SLO | EN

Cilji in kompetence

Cilji: • Študent bo pridobil poglobljena znanja o ergonomskem oblikovanju delovnega mesta z uporabo sodobnih delovnih pripomočkov. • Študent bo zmožen uporabiti različne metode in tehnike za oblikovanje dela in delovnih mest. • Študent bo zmožen analizirati dobljene rezultate različnih metod in tehnik in jih ovrednotiti z upoštevanjem prednosti in slabosti posameznih metod. • Študent bo pridobil znanja za digitalni zajem podatkov o gibih delavca s senzorsko obleko. • Študent bo zmožen podati smernice za uporabo različnih ergonomskih metod, glede na zahteve različnih delovnih okolij. Kompetence: • Poznavanje poglobljenih znanj o ergonomskem oblikovanju delovnega mesta. • Zmožnost uporabe različnih metod in tehnik za oblikovanje dela in delovnih mest • Poznavanje pristopa za digitalni zajem podatkov. Sposobnost analize in vrednotenje različnih rešitev glede na zahteve delovnega okolja

Vsebina

• Osnove ergonomskega oblikovanja delovnih mest. • Delovno okolje in njegovi vplivi na delavca (hrup, osvetljenost, temperatura, vlaga, hitrost gibanja zraka). • Obremenitve in obremenjenosti človeka v delovnem sistemu. • Ergonomski testi in ocenjevalni postopki. • Digitalni pristop - računalniško oblikovanje dela in delovnih mest z upoštevanjem antropometrije. • Digitalni zajem podatkov - izvedba računalniških simulacij in ergonomskih analiz z uporabo najnovejše raziskovalne opreme (Xsens senzorska obleka, RIUM)

Metode poučevanja in učenja

• predavanja, • individualno raziskovalno delo • praktično delo z računalnikom (simulacije, analize), • seminar.

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

• Poznavanje poglobljenih znanj o ergonomskem oblikovanju delovnega mesta. • Uporaba različnih ergonomskih metod in tehnik; ročno in s pomočjo računalnika. • Samostojno izvajanje ergonomskih analiz. • Vrednotenje različnih ergonomskih rešitev glede na zahteve delovnega okolja. • Razumevanje pomena ergonomije pri oblikovanju delovnega mesta. • Znanje in razumevanje pomena različnih ergonomskih metod in tehnik. • Poznavanje programske opreme za oblikovanje ergonomskega delovnega mesta. • Poznavanje in uporaba pristopa za digitalni zajem podatkov

Temeljni literatura in viri

• Balantič Z., Polajnar A., Jevšnik S., Ergonomija v teoriji in praksi, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Slovenija, 2016. • Vujica Herzog N., Pregled testov in metod v ergonomiji, Fakulteta za strojništvo, UM, 2016. • Vujica Herzog N., Ergonomsko oblikovanje delovnih mest, Programski paket Siemens Jack, Univerzitetna založba UM, 2019. • Vujica Herzog N., Študij dela in ergonomija, Navodila za vaje, Univerzitetna založba UM, 2020. • A. Polajnar, V. Verhovnik, A. Sabadin, B. Hrašovec: Ergonomija, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Maribor, 2003. • S. N. Chengalur, S. H. Rodgers, T. E. Bernard, Kodak's ergonomic design for people at work, John Wiley & Sons, 2004.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev.

  • izr. prof. dr. NATAŠA VUJICA HERZOG, univ. dipl. inž. str.

  • Seminarska naloga: 60
  • Ustna predstavitev: 40

  • : 10
  • : 20
  • : 10
  • : 50

  • slovensko
  • slovensko

  • Kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost - 0.