SLO | EN

Cilji in kompetence

- predstaviti pomen projektov in projektnega menedžmenta za zagotavljanje trajnostnega in zelenega poslovanja (proizvodnih) podjetij, - prikazati, kako se v praksi lotimo priprave trajnostnega projekta (projektna dokumentacija), - usposobiti slušatelje za učinkovito planiranje, organiziranje, izvedbo in kontrolo trajnostnih projektov, - usposobiti študente za digitalno podporo za planiranje in vodenje projektov. Kompetence: - Razumevanje in reševanje zelenih izzivov v organizacijah, ki so po svoji naravi interdisciplinarni, ter zahtevajo projektni pristop za svojo rešitev. - Sposobnost timskega dela. - Sposobnost uporabe digitalnih orodij pri procesu planiranja in vodenja projektov.

Vsebina

- Projektni menedžment za zagotavljanje trajnosti podjetja - Izbira in vrednotenje trajnostnih projektov - Priprava in zagon projektov - Digitalno podprto planiranje in terminiranje projektov - Digitalno podprto planiranje virov in stroškov projekta - Digitalno podprto vodenje in izvajanje projekta

Metode poučevanja in učenja

1. frontalna predavanja s praktičnimi primeri, 2. računalniške vaje, 3. izdelava projektne naloge, 4. predstavitev projektne naloge.

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

- opredeliti temeljne metode in tehnike za planiranje, organiziranje, vodenje in kontrolo trajnostnih projektov, - pripraviti terminske in stroškovne plane projektov, plane obremenitve virov, - organizirati in kontrolirati izvedbo projekta, - pripraviti plane in poročila projekta s pomočjo digitalnih orodij, - vrednotiti projekte z vsebinskega, tehniškega, ekonomskega, trajnostnega in zelenega vidika.

Temeljni literatura in viri

- I. Palčič: Planiranje in vodenje projektov, Fakulteta za strojništvo, 2023 (e-gradivo). - I. Palčič: Navodila za uporabo MS Project, Fakulteta za strojništvo, 2023 (e-gradivo). - A. Stare. Agilno!?: projekti, zaposleni, podjetja, Agencija Poti d. o. o., Ljubljana, 2020. - H. Kerzner: Project management: a systems approach to planning, scheduling, and controlling, Van Nostrand Reinhold, New York, 2017. - J. M. Nicholas, H. Steyn: Project Management for Business, Engineering, and Technology: Principles and Practice, Elsevier Inc., 2021.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Za pristop k izpitu je pogoj opravljena projektna naloga.

  • red. prof. dr. IZTOK PALČIČ, univ. dipl. gosp. inž.

  • Predstavitev in zagovor projektne naloge: 60
  • Ustni izpit: 40

  • : 20
  • : 10
  • : 15
  • : 45

  • slovensko
  • slovensko

  • Kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost - 0.