SLO | EN

Cilji in kompetence

Cilji predmeta: - prepoznati in ozavestiti gorništvo ter ostale oblike aktivnosti v gorah kot pomembno obliko gibanja, rekreacije, turizma in duševnega ter telesnega zdravja - spodbujati k zdravem življenjskem slogu in trajnostnim praksam/pristopom pri izvajanju gorništva in sorodnih dejavnosti - krepiti zavedanje in kritično mišljenje o pomenu gora, gorskega okolja, gorniških aktivnosti in turizma za razvoj in ohranjanje gorskih območij Kompetence, ki jih študentje usvojijo: - premišljen, spoštljiv in z znanjem podprt pristop do gora, gorskega okolja, aktivnosti v gorah in gorniških vsebin nasploh - načrtovanje in izvedba lastnega gorniškega izleta/ture na naravi in okolju prijazen, pa tudi varen način

Vsebina

Predmet podaja celovit pogled na gorništvo in poudarja trajnostne pristope pri izvajanju dejavnosti; od teoretičnih osnov do praktičnih vsebin: - gore in gorstva po svetu (nastanek, pomen, simbolika) - zgodovina naseljevanja v gorah in življenje v gorskem okolju - razvoj in zgodovina gorništva ter sorodnih aktivnosti v gorah - gore in slovenstvo - turizem v gorskem svetu - gorski turizem (in gorništvo) v Sloveniji - organiziranost gorništva - osnovna gorniška terminologija - gorsko okolje in nevarnosti - osnove gibanja v gorah in oprema - načrtovanje in izvedba aktivnosti v gorah (gorniških izletov oz. tur) - trajnostne prakse pri izvajanju dejavnosti v gorah - trajnostne gorniške destinacije in gorništvo

Metode poučevanja in učenja

Predavanja in vaje – v učilnici in na terenu. Učenje z opazovanjem in preizkušanjem. Učenje s praktičnimi nalogami. Aktivno individualno in skupinsko delo.

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Študenti naj bi ob koncu predmeta: - razumeli kompleksnost gora v smislu življenjskega okolja in izzivov, ki jih bivanje v gorah prinaša - poznali zgodovino razvoja gorskih območij in gorništva ter pojasnili vlogo in pomen gora v razvoju slovenske narodne identitete - razumeli osnovno gorniško terminologijo - prepoznali nevarnosti in netrajnostne prakse v gorskem okolju - uporabljali osnovno gorniško opremo in pripomočke za načrtovanje ter izvedbo izleta v gore/ture - zasnovali načrt ture in jo skladno z njim izvedli - znali uporabiti/aplicirati trajnostne koncepte gorništva v udejstvovanje na območju gora

Temeljni literatura in viri

Temeljna literatura: - Aleš Glavnik et al. (2016): Planinska šola – učbenik. Ljubljana. Planinska zveza Slovenije. Priporočena dodatna literatura / Recommended additional literature - Tone Golnar (1996): Gorniška vzgoja. Ljubljana: Planinska zveza Slovenije. - Andrej Stritar (2011): Gore Slovenije. Ljubljana: Kibuba. - Sustainable Development in the Alps: The Mountaineering Villages (Bergsteigerdörfer) Initiative Študentje bodo posamezne enote dobili tudi sproti na predavanjih in vajah oz. v elektronski obliki v spletni učilnici. / Students will also receive individual units on the spot in lectures and tutorials or. in electronic form in an online classroom.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Za vključitev v delo pri predmetu ni pogojev. V predmet se lahko vključi največ 15 študentov.

Opombe

Udeležba in sodelovanje pri predmetu s preizkusom usposobljenosti na terenu. Poročila (dnevnik, objave, recenzije ...) aktivnosti in opažanja pri učenju/delu

  • doc. dr. BORIS PREVOLŠEK, mag. ekon. in posl. ved

  • Praktični izpit: 70
  • Poročilo: 30

  • : 5
  • : 5
  • : 30
  • : 50

  • slovensko
  • slovensko

  • Kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost - 0.