SLO | EN

Cilji in kompetence

Študent bo: Spoznal načela zdrave, uravnotežene, varne in varovalne prehrane. Spoznal osnove sestave živil, široko ponudbo živil najrazličnejših kakovosti na tržišču in kriterije za izbor primernejših živil. S pomočjo razumevanja označb na deklaraciji znal določiti in izbrati kakovostnejše živilo. Spoznal različne prehranjevalne navade v našem okolju in trende ter pasti, ki jih prinašajo nekateri sodobni načini prehranjevanja. Spoznal metode za določaje energijske potrebe in spoznal osnove načrtovanja prehrane. Spoznal tudi orodja za analizo prehranjevalnih navad. Spoznal vlogo prehrane v povezavi z zdravjem.

Vsebina

Zdrava, uravnotežena, varna in varovalna prehrana. Osnove sestave živil, ponudba in izbor živil. Deklaracije in označbe na živilih. Prehranjevalne navade. Pasti prehranjevanja. Načini prehranjevanja in trendi v sodobni prehrani. Določanje energijskih potreb, načrtovanje prehrane in analiza prehranjevalnih navad. Pomen zdrave prehrane za zdravje.

Metode poučevanja in učenja

Različne: Frontalno – s predavanji. Uporaba IKT. Predstavitve spletnih gradiv / ponudnikov hrane Prikaz primera. Seminar (delo v timih).

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Znanje in razumevanje: Razlikuje pojem zdrava, uravnotežena, varna in varovalna hrana. Razume osnovno sestavo živil. Seznani se s široko ponudbo živil različnih kakovosti in jih zna med seboj primerjati in vrednotiti. Razume označbe na deklaraciji, s pomočjo katerih zna določiti in izbrati kakovostno živilo. Opredeli prehranjevalne navade v našem okolju in razume izzive prehranjevanja v vsakdanjem življenju. Opiše različne modne trende prehranjevanja in se do njih zna kritično opredeliti. Zna določiti energijske potrebe zase in pozna osnove načrtovanja prehrane. Uporablja orodja za analizo prehranjevalnih navad. Razume vlogo prehrane v povezavi z zdravjem.

Temeljni literatura in viri

Obvezna: Rotovnik Kozjek, N., Kogovšek, K., Oražem, M., Jordan, T., Božič, T., Blaž Kovač, M., Peklaj, E., Gabrijelčič Blenkuš, M., 2018. Klinična prehrana 1. 1.izd. Ljubljana: Slovensko združenje za klinično prehrano in Ministrstvo za zdravje Priporočena: Gabrijelčič Blenkuš, M., Gregorič, M., Tivadar, B., Koch, V., Kostanjevec, S., Fajdiga Turk, V., Žalar, A., Lavtar, D., Kuhar, D., Rozman, U. 2009. Prehrambene navade odraslih prebivalcev Slovenije z vidika varovanja zdravja. Ljubljana: Pedagoška fakulteta Poličnik, R., Hlastan Ribič, C., Bavcon M. 2018. Zdrava prehrana. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje. Referenčne vrednosti za energijski vnos ter vnos hranil. 2016. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev

Opombe

Predmet se zaključi s pisnim izpitom. 50 % ocene predstavlja seminarska naloga, 50 % pa pisni izpit Opravljena seminarska naloga je pogoj za pristop k izpitu. Vsak delež ocene mora biti pozitiven.

  • pred. KSENIJA EKART, univ. dipl. inž. živ. tenol.

  • Pisni izpit: 50
  • Seminarska naloga: 50

  • : 10
  • : 20
  • : 60

  • slovensko
  • slovensko

  • Kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost - 0.