SLO | EN

Cilji in kompetence

• Študent bo razumel osnove simulacij razširjene resničnosti; • Zavedal se bo pomena izboljšanja lastnih sposobnost kliničnega razmišljanja pri iskanju in reševanju problemov s pomočjo simulacij razširjene resničnosti; • Znal bo pripraviti učne vsebine iz zdravstva, ki bodo vsebovale elemente simulacij razširjene resničnosti; • S pomočjo modeliranja scenarijev v simulacijah razširjene resničnosti bo študent opolnomočil svoje znanje in spretnosti pri kritičnem razmišljanju in presojanju vsebin modeliranih scenarijev; • Z uporabo simulacij razširjene resničnosti bo ocenjeval potencial tovrstnega izobraževanja in razvijal pretok informacij s področja zdravstva.

Vsebina

• Predstavitev simulacij razširjene resničnosti v učnih okoljih zdravstva; • Uporaba simulacij razširjene resničnosti za izboljšanje teorije in prakse kot predpriprave na klinično usposabljanje; • Preverjanje učinkovitosti simulacij razširjene resničnosti pri izobraževanju in opolnomočenju zaposlenih v zdravstvu; • Posebnosti priprave gradiv iz simulacij razširjene resničnosti; • Modeliranje scenarijev iz simulacij razširjene resničnosti na področju zdravstva; • Razprava o modeliranih scenarijih iz simulacij razširjene resničnosti na področju zdravstva; • Kritična presoja vsebin predstavljenih z uporabo simulacij razširjene resničnosti na področju zdravstva;

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, vaje in razprava.

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Študent bo po zaključku učne enote: • Razložil in razumel pomen simulacij z uporabo razširjene resničnosti v izobraževanju vsebin iz zdravstva; • Modeliral scenarije s pomočjo simulacij razširjene resničnosti na področju zdravstva; • Razpravljal o simulacijah z uporabo razširjene resničnosti na področju zdravstva.

Temeljni literatura in viri

• Choi, J., Thompson, C.E., Choi, J., Waddill, C.B. and Choi, S., 2022. Effectiveness of immersive virtual reality in nursing education: systematic review. Nurse Educator, 47(3), pp.E57-E61. • Kamenšek, T. (2022). Uporaba virtualnih simulacij ali virtualnih pacientov pri izobraževanju študentov v zdravstveni negi: integrativni pregled literature. Obzornik zdravstvene nege, 56(1), pp. 31–48. doi: 10.14528/snr.2022.56.1.3136. • Karnjuš I, Pucer P. Simulacije – sodobna metoda učenja in poučevanja v zdravstveni negi in babištvu. Obzor Zdrav Neg.2012;46(1):57-66. • Shorey, S. and Ng, E.D., 2021. The use of virtual reality simulation among nursing students and registered nurses: A systematic review. Nurse education today, 98, p.104662. • Woon, A.P.N., Mok, W.Q., Chieng, Y.J.S., Zhang, H.M., Ramos, P., Mustadi, H.B. and Lau, Y., 2021. Effectiveness of virtual reality training in improving knowledge among nursing students: A systematic review, meta-analysis and meta-regression. Nurse education today, 98, p.104655. • Plotzky, C., Lindwedel, U., Sorber, M., Loessl, B., König, P., Kunze, C., Kugler, C. and Meng, M., 2021. Virtual reality simulations in nurse education: A systematic mapping review. Nurse education today, 101, p.104868. • Kim, E.J., Lim, J.Y. and Kim, G.M., 2023. A systematic review and meta-analysis of studies on extended reality-based pediatric nursing simulation program development. Child Health Nursing Research, 29(1), pp.24-36. • Tang, Y.M., Chau, K.Y., Kwok, A.P.K., Zhu, T. and Ma, X., 2022. A systematic review of immersive technology applications for medical practice and education-trends, application areas, recipients, teaching contents, evaluation methods, and performance. Educational Research Review, 35, p.100429.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

/

  • red. prof. dr. GREGOR ŠTIGLIC, univ. dipl. inž. rač. in inf.

  • Projekt: 80
  • 1. kolokvij: 20

  • : 10
  • : 20
  • : 60

  • slovensko
  • slovensko

  • Kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost - 0.