SLO | EN

Cilji in kompetence

Študent bo sposoben: • uporabiti inovativne načine učenja in poučevanja s pomočjo novih tehnologij in digitalnih učnih vsebin: razširjena resničnost (poglobljena resničnost, mešana resničnost, navidezna resničnost), • razpravljati o vsebinah s področja vpliva okolja na zdravje ljudi, • uporabiti postopke za higieno rok v bolnišničnem okolju, • pravilno ravnati z odpadki iz zdravstva, • razpravljati o dostopu do zadostne ter varne pitne vode in varne hrane, • interpretirati vpliv onesnaževanja zraka na zdravje ljudi, • razpravljati o globalnih okoljskih problemih: podnebne spremembe, rast prebivalstva, države v razvoju.

Vsebina

Predstavitev in uporaba inovativnih načinov učenja in poučevanja s pomočjo novih tehnologij in digitalnih vsebin: razširjena resničnost (poglobljena resničnost, mešana resničnost, navidezna resničnost). Digitalna učna gradiva bodo pripravljena za podajanje vsebin kot so: • vpliv okolja na zdravje ljudi , • higiena rok v bolnišničnem okolju, • ravnanje z odpadki iz zdravstva, • dostop do varne pitne vode in varne hrane, • vpliv onesnaževanja zraka na zdravje ljudi, • globalni okoljski problemi: podnebne spremembe, rast prebivalstva, države v razvoju.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja (avditorna) Seminarske vaje (avditorno in virtualni laboratorij)

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Po zaključku učne enote bo študent sposoben: • Razložiti uporabo inovativnih načinov učenja in poučevanja s pomočjo novih tehnologij in digitalnih vsebin: razširjena resničnost (poglobljena resničnost, mešana resničnost, navidezna resničnost), • razložiti vplive okolja na zdravje ljudi, • razložiti postopke higiene rok v bolnišničnem okolju, • razložiti postopke ravnanja z odpadki iz zdravstva, • kritično oceniti dostop do zadostne ter varne pitne vode in varne hrane, • kritično oceniti vpliv onesnaževanja zraka na zdravje ljudi, • razložiti globalne okoljske probleme: podnebne spremembe, rast prebivalstva, države v razvoju.

Temeljni literatura in viri

Obvezna/Mandatory: Šostar Turk S., Rozman U., (2020). Vpliv okolja na zdravje, zbrano učno gradivo. Univerza v Mariboru, Fakluteta za Zdravstvene vede. Šostar-Turk S., Rozman U., Blaznik U., Hrženjak V., Golja V., Mušič E., Nahtigal B., Perharič L., Pajnkihar M., Vrbnjak D., (2022). Kemijski dejavniki tveganja v prehrani. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba. Priporočena/Recommended: Eržen I. et al. (2010). Zdravje in okolje. Maribor: Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru. Friis, R.H. (2019). Essentials of environmental health. Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning. Griffiths, J. et al. (2009). The Health Practitioner's Guide to Climate Change, Earthscan. Lippmann, M. (2009). Environmental Toxicants. 3rd edition, A John Willey & Sons, Inc., Hoboken.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

/

  • red. prof. dr. SONJA ŠOSTAR TURK, univ. dipl. inž. tekst.

  • Seminarska naloga: 100

  • : 25
  • : 20
  • : 45

  • slovensko
  • slovensko

  • Kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost - 0.