SLO | EN

Cilji in kompetence

Študentom različnih fakultet UM ob zaključevanju študija približati pravne predpostavke za zagon samostojne podjetniške poti.

Vsebina

• Pravne zahteve za zagon in opravljanje podjetništva po posameznih pravnoorganizacijskih oblikah gospodarskih subjektov. • Predpostavke za opravljanje pridobitne dejavnosti in pridobitev obrtniškega dovoljenja. • Opravljanje več dejavnosti na podlagi enega dovoljenja. • Nezakonito opravljanje pridobitne dejavnosti in sankcije. • Stroški z zagonom podjetja. • Zavarovanje odgovornosti za nekatere dejavnosti. • Pristojni nadzorni organi. • Osnove finančnega poslovanja.

Metode poučevanja in učenja

• predavanja, • seminarji, • seminarske vaje. Del vaj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-vaj (e-vaje se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju), • individualno delo.

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

• Razlikovanje temeljnih oblik gospodarskih subjektov in pravnih podlag za začetek in obstoj njihovega poslovanja. • Poznavanje osnovnih zakonskih zahtev in tveganj, s katerimi se srečujejo gospodarski subjekti. • Razumevanje pomena zakonsko skladnega poslovanja. • Razumevanje posebej pomembnih zakonskih pravil, na katere morajo biti v praksi v podjetništvu še posebej pozorni.

Temeljni literatura in viri

Ferčič, Prostor, General questions on business and trade law regulation in Slovenia. V: STORR, Stefan (ur.), VERHOUNIG, Ewald (ur.), MOSING, Florian (ur.). Anforderungen an die Aufnahme eines Gewerbes in ausgewählten Staaten. Wien: Verlag Österreich, 2021. Str. 163-193. Ivanjko, Kocbek, Prelič, Korporacijsko pravo: pravni položaj gospodarskih subjektov. 2., dopolnjena in predelana izd. Ljubljana: GV založba; V Mariboru: Pravna fakulteta, 2009. Prelič (avtor, urednik), Zabel, Ivanjko, Podgorelec, Kobal, Družba z omejeno odgovornostjo. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2009. Plavšak, Komentar Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). 1. natis. Ljubljana: Tax-Fin-Lex: ABC nepremičnine, 2017. Podgorelec, Odgovornost družbenikov d.o.o. za obveznosti družbe. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo. 2005, 31, 8, str. 1739-1780. Zakon o gospodarskih družbah Zakon o sodnem registru Obrtni zakon Zakon o Poslovnem registru Slovenije Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju Posamezni področni zakoni (Zakon o odvetništvu, Zakon o revidiranju, Zakon o nepremičninskem posredovanju, … )

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Zanimanje za podjetništvo; interes za samozaposlitev po zaključenem študiju. Učna enota je na izbiro vsem študentom študijskih programov UM, razen za študente študijskih programov PF UM.

Opombe

• Študent mora preveriti in pripraviti poročilo o predpostavkah za zagon podjetništva na svojem področju študija ali zanimanja ter o tem poročati na vajah, • pisni izpit (uspešno opravljen pisni del izpita je pogoj za pristop k ustnemu delu), • ustni izpit.

 • izr. prof. dr. JERNEJA PROSTOR

 • Ustni izpit: 50
 • Pisni izpit: 40
 • Poročilo: 10

 • : 25
 • : 10
 • : 15
 • : 40

 • slovensko
 • slovensko

 • Kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost - 0.