SLO | EN

Cilji in kompetence

- Cilj prakse je seznaniti študente s konkretnimi problemi v praksi, bodočim delovnim okoljem in z delovnimi izkušnjami, ki so pomembne za njihov študij oziroma kompetence.

Vsebina

spoznavanje organizacije, seznanitev s problemom, ki ga bo študent reševal v času prakse in delo na problemu konzultacije z mentorjem v organizaciji, priporočila za nadaljnje delo

Metode poučevanja in učenja

- Praktično delo na konkretnem problemu

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

- Študent bo sposoben prenosa teoretičnega znanja v prakso.

Temeljni literatura in viri

- interni akti organizacij/ internal companies documents, - priročniki, / handbooks, - navodila za delo /work instructions, - standardi/standards.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Prijavite se lahko študenti študijskega programa 2. stopnje, ki ste redno vpisani v študijski program in ste redno napredovali v višji letnik (če ste že v višjem letniku oz. ste absolventi). Študent lahko strokovno prakso na študijskem programu 2. stopnje opravlja kadarkoli v času študija, in sicer z istega strokovnega področja, kot je njegov študij. Za vključitev v opravljanje strokovne prakse mora imeti opravljen: - Zdravniški pregled: Študentje morate za opravljanje strokovne prakse opraviti tudi zdravniški pregled. Če od sistematskega pregleda, ki ste ga opravili v prvem letniku dodiplomskega študija, ni preteklo več kot 60 mesecev, vam zdravniškega pregleda ni potrebno opravljati. Kot dokazilo je potrebno prinesti potrdilo o opravljenem sistematskem pregledu, ki ga dobite v ambulanti, kjer ste opravljali zdravniški pregled. Če ste sistematski pregled opravili pred več kot 5 leti, je potrebno zdravniški pregled ponovno opraviti, pri čemer stroške pregleda nosite študentje, razen če se s podjetjem dogovorite drugače. - Usposabljanje iz varstva pri delu, skladno z zakonodajo (zagotovi delodajalec). - Zavarovanja za nezgode pri delu in ZPIZ zavarovanje (zagotovi delodajalec).

Opombe

Najkasneje v roku enega meseca po opravljeni strokovni praksi koordinatorju praks/vodji študijskega programa (opredelijo članice) oddati: - potrdilo podjetja, da ste tam opravljali strokovno prakso (navedba obdobja opravljanja strokovne prakse, podpis delovnega mentorja v podjetju in podpis odgovorne osebe v podjetju) - strnjeno poročilo (do 2 strani), iz katerega je razvidno, katere spretnosti in znanja, vezana na področje študija, ste si na praksi pridobili.

  • Poročilo: 100

  • : 176

  • slovensko
  • slovensko

  • Kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost - 0.