Status kandidata s posebnimi potrebami in kandidata s posebnim statusom

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Kandidati lahko v prijavno-sprejemnem postopku za vpis v študijske programe prve stopnje in v študijske programe druge stopnje zaprosijo za status kandidata s posebnimi potrebami in status kandidata​ s posebnim statusom, s katerima se lahko uvrstijo na seznam naknadno sprejetih kandidatov, pri čemer morajo izpolnjevati splošne pogoje za vpis, navedene v akreditiranem študijskem programu, in doseči najmanj 90 % minimuma točk, potrebnih za uvrstitev. 

Kandidati zaprosijo za dodelitev statusa z individualno prošnjo, ki ji morajo priložiti ustrezne listine, ki dokazujejo:

  • Posebne potrebe, ki so nastale do zaključka srednje šole (prijava za vpis v študijske programe prve stopnje in enovite magistrske študijske programe) oz. predhodnega študija (prijava za vpis v študijske programe druge stopnje). Kandidati s posebnimi potrebami so slepi in slabovidni kandidati oziroma kandidati z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni kandidati, kandidati z govornojezikovnimi motnjami, kandidati s primanjkljajem na posameznih področjih učenja, gibalno ovirani kandidati, dolgotrajno bolni kandidati, kandidati z motnjami avtističnega spektra ter kandidati s psihosocialnimi težavami. 
  • Posebni status, ki dokazuje status kategoriziranega športnika in trenerja, priznanega umetnika in kulturnika, drugega kandidata, ki se udeležuje (področnih) mednarodnih tekmovanj, ter kandidata starša do začetka obveznega šolanja otroka v obdobju, ki se upošteva za sprejem.

Kaj moram vedeti, če se prijavljam po Razpisu za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe:

  • Kako oddam vlogo: Kandidat zaprosi za dodelitev statusa kandidata s posebnimi potrebami in statusa kandidata s posebnim statusom hkrati z oddajo prijave za vpis (npr. na koraku "Preveritev podatkov o dosedanji visokošolski izobrazbi" odgovori z DA na četrto trditev, ki se glasi: "Želim zaprositi za dodelitev statusa kandidata s posebnimi potrebami in posebnim statusom."), lahko pa tudi po tem elektronsko preko portala eVŠ. Prijavi za vpis mora kandidat priložiti individualno prošnjo in k njej priložiti ustrezna dokazila. Roki za oddajo prijave in za oddajo prošnje ter listin so določeni z vsakoletnim razpisom za vpis. 
  • Kaj mi status prinašaKandidat z dodeljenim statusom kandidata s posebnimi potrebami in statusom kandidata s posebnim statusom, ki se v rednem izbirnem postopku ni nikamor uvrstil, se na seznam naknadno sprejetih na določen študijski program uvrsti, če izpolnjuje pogoje za vpis v ta študijski program in doseže najmanj 90 % minimuma točk, potrebnih za uvrstitev. Sprejet je v prvega od študijskih programov, navedenih v prijavi, za katerega izpolnjuje pogoje za vpis in doseže 90 % minimuma točk, potrebnih za uvrstitev. 
  • Na kaj še moram biti pozoren: Oddaja vloge v roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest ni mogoča. Dodeljen status kandidata s posebnimi potrebami in status kandidata s posebnim statusom velja le za prijavno-sprejemni postopek tekočega leta.​​

Kaj moram vedeti, če se prijavljam po Razpisu za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru:

  • Kako oddam vlogo: Kandidat zaprosi za dodelitev statusa kandidata s posebnimi potrebami in statusa kandidata s posebnim statusom z individualno prošnjo, ki ji mora priložiti ustrezna dokazila. Prošnjo pošlje fakulteti Univerze v Mariboru, na katero se prijavlja za vpis, priporočeno po pošti najkasneje do 15. septembra, kasneje pa le izjemoma, če je do opravičljivih razlogov za dodelitev statusa prišlo po navedenem roku. Na kuverti je potrebno jasno označiti "Za Komisijo za prošnje in pritožbe v prijavnem postopku Univerze v Mariboru." Kandidat za dodelitev statusa kandidata s posebnimi potrebami in statusa kandidata s posebnim statusom zaprosi samo enkrat, tudi če se na razpis za vpis prijavlja z več kot eno prijavo. Morebitna odločba o dodelitvi statusa velja za vse oddane prijave, tudi če jih kandidat odda na različne fakultete.
  • Kaj mi status prinašaKandidat z dodeljenim statusom kandidata s posebnimi potrebami in statusom kandidata s posebnim statusom, ki se v rednem izbirnem postopku ni nikamor uvrstil, se na seznam naknadno sprejetih na določen študijski program uvrsti, če izpolnjuje pogoje za vpis v ta študijski program in doseže najmanj 90 % minimuma točk, potrebnih za uvrstitev. 
  • Na kaj še moram biti pozorenDodeljen status velja le za prijavno-sprejemni postopek tekočega leta v okviru Razpisa za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru. Oddaja prošnje za dodelitev statusa kandidata s posebnimi potrebami in statusa kandidata s posebnim statusom v Roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest ni mogoča.
​❗
​​
O dodelitvi statusa kandidata s posebnimi potrebami in statusa kandidata s posebnim statusom​ odloča Komisija za prošnje in pritožbe v prijavnem postopku Univerze v Mariboru v skladu z določili Pravilnika o r​azpisu za vpis i​n izvedbi v​pisa v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 6/22 in 4/23), Zakona o visokem šolstvu in v skladu z določili razpisa za vpis, po katerem se kandidat prijavlja. Več informacij o dodelitvi statusa lahko kandidati prejmejo v Visokošolskem prijavno-informacijskem centru UM (vpis@um.si​).


Status študenta s posebnim statusom

V času študija na 1. ali 2. stopnji lahko študenti, ki se srečujejo s posebnimi okoliščinami ali obremenitvami, ki preprečujejo ali ovirajo njihovo polno in učinkovito vključevanje ter sodelovanje v študijskem procesu, zaprosijo za dodelitev posebnega statusa študentaNa Univerzi v Mariboru se zelo trudimo prilagoditi študij vsem študentom s posebnim statusom. Tudi med zgodbami študentov in diplomantov UM najdete zgodbe posameznikov, ki so ali pa še študirajo s posebnim statusom.​​

Študent vloži vlogo praviloma ob vpisu v prvi letnik, višji letnik ali absolventsko leto ali kadar koli v času študija oz. med študijskim letom​, in sicer v referat, pristojen za študente. O vlogi za pridobitev posebnega statusa odloča komisija članice, pristojna za študijske zadeve, ki sprejme sklep, s katerim se študentu zaprošeni posebni status lahko dodeli ali ne.​ V sklepu se navede tudi obdobje, za katero se študentu dodeli status. Praviloma se študentu dodeli posebni status za eno študijsko leto z možnostjo podaljšanja.

Zadnja sprememba: 19. 07. 2023 16:39