Študenti s posebnimi potrebami in posebnim statusom

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Študenti s posebnimi potrebami in posebnim statusom se srečujejo s posebnimi okoliščinami ali obremenitvami, ki preprečujejo ali ovirajo njihovo polno in učinkovito vključevanje ter sodelovanje v študijskem procesu. Za pridobitev potrebnih znanj in kompetenc ter uspešen zaključek študija so ti študenti upravičeni do prilagojenih pogojev za izobraževanje. Na Univerzi v Mariboru se zelo trudimo prilagoditi študij vsem takšnim študentom. Tudi med zgodbami študentov in diplomantov UM najdete zgodbe posameznikov, ki so ali pa še študirajo s statusom študenta s posebnimi potrebami in sposebnim statusom.​​

Dodelitev statusa

​Študenti lahko za status študenta s posebnimi potrebami in/ali status študenta s posebnim statusom zaprosijo v času študija na 1. ali 2. stopnji. Vloga se vloži praviloma ob vpisu v prvi letnik, višji letnik ali absolventsko leto ali kadar koli v času študija oz. med študijskim letom, in sicer v referat, pristojen za študente. O vlogi za pridobitev statusa odloča komisija članice, pristojna za študijske zadeve, ki sprejme sklep, s katerim se študentu zaprošeni status lahko dodeli ali ne.​ V sklepu se navede tudi obdobje trajanja statusa, praviloma pa se status študentu dodeli za eno študijsko leto z možnostjo podaljšanja. 

Postopek pridobitve statusa za različne kategorije študentov ter pravice in dolžnosti, ki izhajajo iz posameznega statusa urejata Pravilnik o študentih s posebnim statusom na Univerzi v Mariboru in Pravilnik o študijskem procesu štude​ntov invalidov Univerzev Mariboru.​​​

Status študenta s posebnimi potrebami in posebnim statusom se lahko dodelita študentom, ki vlogi za pridobitev statusa priložijo ustrezna dokazila glede na to, za katere vrste status prosijo. 
(Avgust 2023: Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez je prenehal z izdajanjem potrdil o statusu registriranega ali kategoriziranega športnika, saj za uradni vir šteje javno objavljena evidenca na spletnih straneh OKS-ZŠZ​. Če študenti upravičenost do posebnega statusa dokazujejo s potrdilom Olimpijskega komiteja Slovenije, dokazilo v vlogi zgolj obkrožijo, status pa bo fakulteta preverila v uradni evidenci OKS-ZŠZ.)

Vrste statusa​

(1) Status študenta s posebnimi potrebami:
 • slepi in slabovidni študenti oziroma študenti z okvaro vidne funkcije, 
 • gluhi in naglušni študenti, 
 • študenti z govornojezikovnimi motnjami, 
 • študenti s primanjkljajem na posameznih področjih učenja, 
 • gibalno ovirani študenti, 
 • dolgotrajno bolni študenti, 
 • študenti z motnjami avtističnega spektra ter 
 • študenti s psihosocialnimi težavami.
(2) Status študenta s posebnim statusom:
 • študenti kategorizirani športniki in trenerji, 
 • študenti priznani umetniki in kulturniki, 
 • drugi študenti, ki se udeležujejo (področnih) mednarodnih tekmovanj, ter 
 • študenti starši do začetka obveznega šolanja otroka.​

Pripomočki za študij za študente s posebnimi potrebami oz. invalide

Univerza v Mariboru si v sodelovanju z Društvom študentov invalidov Slovenije prizadeva ustvariti vključujoče in kakovostno izobraževalno okolje za študente s posebnimi potrebami oz. invalide.


S tem obvestilom vas želimo informirati o možnostih pridobitve novih ali izposoje rabljenih pripomočkov za študij.


Na Društvu študentov invalidov Slovenije je na voljo elektronska prenosna lupa in pa program za povečavo zaslonske slike Dolphin na USB nosilcu.


Društvo študentov invalidov Slovenije v sodelovanju s Študentsko organizacijo Univerze v Mariboru (ŠOUM) podeljuje sredstva za sofinanciranje nakupa novih, medicinsko tehničnih pripomočkov za študij in vsakdanje življenje. Več si lahko preberete v objavi ŠOUM v sodelova​nju z DŠIS ponovno razpisuje sredstva za sofinanciranje nakupa medicinskih ali tehničnih pripomočkov in inštrukcij za študente s posebnimi potrebami.


V kolikor strošek nakupa pripomočka presega sredstva, ki so na voljo v sodelovanju s Študentsko organizacijo Univerze v Mariboru, Društvo študentov invalidov Slovenije zbira sredstva s pomočjo drugih donatorjev preko posebnega sklica za vsakega študenta posebej. Za podrobnejše informacije lahko pišete na alenka@dsis-drustvo.si.


Tudi na fakultetah Univerze v Mariboru so na voljo določeni pripomočki, ki jih lahko študenti uporabljajo ali si jih izposodijo v času študija. Za več informacij o razpoložljivih pripomočkih na izbrani fakulteti UM se obrnite na ustrezno kontaktno osebo fakultete UM za pomoč in informacije študentom s posebnimi potrebami.


Do nekaterih pripomočkov ste študenti upravičeni tudi preko Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Več o tem, kateri pripomočki so kriti in kakšen je postopek pridobitve, si lahko preberete na ZZZS - Pravica do medicinskih pripomočkov.

​​

Seznam kontaktnih oseb na Univerzi v Mariboru za pomoč in informacije študentom s posebnimi potrebami in posebnim statusom

Vabljeni h kontaktiranju kontaktnih oseb, ki jih lahko zaprosite za individualni razgovor.

Ekonomsko-poslovna fakulteta UM
Dodiplomski študij
Lea Kukovec
lea.kukovec@um.si 
02 22 90 241


Podiplomski študij
Gregor Božič
gregor.bozic@um.si
02 22 90 203​
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM

Vladimira Kožuh Ledinek 
vladka.kozuh@um.si
02 22 07 007

​Fakulteta za energetiko UM
Neža Levičar
neza.levicar@um.si

07 62 02 220

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UM
Danila Levart
danila.levart@um.si
02 22 94 406

Referat fakultete
referat.fkkt@um.si 
​Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede UM
Jožica Lončarič Repa
jozica.repa@um.si
02 32 09 019
​Fakulteta za logistiko UM
Marjana Potočnik
marjana.potocnik@um.si
03 42 85 303​
​Fakulteta za naravoslovje in matematiko UM
Cecilija Loparič
cecilija.loparic@um.si

02 22 93 879

Fakulteta za organizacijske vede UM
Sandra Grubač​
sandra.grubac@um.si

04 23 74 215​

Medicinska fakulteta UM
Jasmina Barton Bedrač
jasmina.bedrac@um.si

02 23 45 841


​Fakulteta za turizem UM
Janja Lupšina
janja.lupsina@um.si

08 20 57 063

Fakulteta za varnostne vede UM
Barbara Čuvan
barbara.cuvan@um.si

01 30 08 308

Fakulteta za zdravstvene vede UM
Alenka Marsel
alenka.marsel@um.si

02 30 04 716​

​Filozofska fakulteta UM
Mira Mastinšek (1. stopnja)
mira.mastinsek@um.si
02 22 93 643

Daniela Miloševič (2. stopnja)
daniela.milosevic@um.si
02 22 93 781

Jasna Žolnir (3. stopnja)
jasna.zolnir@um.si

02 22 93 775

Fakulteta za strojništvo UM

Urška Mandir Tiršek (1. stopnja)

urska.tirsek@um.si

02 22 07 504


Sandra Flamiš (2. stopnja)

sandra.flamis@um.si

02 22 07 505


Andreja Rajh (3. stopnja)

andreja.rajh@um.si

02 22 07 506​


Pedagoška fakulteta UM
Jasmina Škundrić
jasmina.skundric@um.si

02 22 93 740


Svetovalnica za študente s posebnimi potrebami in posebnimi statusi

izr. prof. dr. Marta Licardo 

marta.licardo@um.si

02 22 93 642

Pravna fakulteta UM

Bernarda Pevec

bernarda.pevec@um.si
02 25 04 244

Učitelj tutor: red. prof. dr. Suzana Kraljić
suzana.kraljic@um.si
02 25 04 232​

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM

Referat fakultete

referat.fgpa@um.si

Kontaktna oseba na rektoratu Univerze v Mariboru za splošne informacije:
Doroteja Smogavec
Oddelek za izobraževanje in študij UM
doroteja.sm​ogavec@um.si​​​​

Univerzitetna knjižnica Maribor

Sandra Kurnik Zupanič

sandra.kurnik@um.si

02 25 07 424​


​​​​

​​​ Društvo študentov invalidov Slovenije

DŠIS svojim članom nudi izobraževalne, kulturne, športne in družabne dejavnosti doma in v tujini, brezplačen prevoz s p​rilagojenimi vozili, brezplačno uporabo sodobne računalniške opreme z dostopom do interneta, prilag​ajanje študijske literature v slepim dostopne oblike, organiziranje osebne asistence ter svetovanje in pomoč pri vprašanjih v zvezi s študijskimi in življenjskimi razmerami.​

Več informacij najdete na spletni strani ​društva dsis-drustvo.si.

Logotip Društva študentov invalidov Slovenije 

Zadnja sprememba: 29. 10. 2023 11:14