Vseživljenjsko učenje

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Evropska unija je postavila ambiciozne cilje za izvajanje Evropskega izobraževalnega prostora do leta 2025, vključno s kakovostjo v izobraževanju in usposabljanju za razvoj ključnih kompetenc in vseživljenjsko učenje. Ključne kompetence z​​a vseživljenjsk​o učenje upoštevajo pomembne družbene spremembe, kot je digitalizacija, s poudarkom na pripravi državljanov na spreminjajoče se delovne trge in družbo. »Izobraževanje, usposabljanje in vseživljenjsko učenje« je prvo načelo Evropskega stebra socialnih pravic, po katerem ima vsakdo pravico do kakovostnega in vključujočega izobraževanja, usposabljanja in vseživljenjskega učenja za vzdrževanje in pridobivanje veščin, kar je tudi povezano z Evropskim načrtom za veščine.​Oris ženske glave s knjižnico

Vseživljenjsko učenje je k​​oncept, ki se nanaša na neprekinjeno pridobivanje znanja, spretnosti, izkušenj in kompetenc skozi celotno življenje. Gre za proces, ki se odvija v različnih okoljih in oblikah, vključno z izobraževalnimi institucijami, delovnimi mesti, skupnostmi, domačim okoljem ter digitalnimi in virtualnimi platformami. Pomembno je razumeti, da vseživljenjsko učenje presega tradicionalno predstavo o formalni izobrazbi in se osredotoča na kontinuirano pridobivanje znanja in razvoj spretnosti skozi vse življenje. 

 

Vseživljenjsko učenje je ključnega pomena v sodobni družbi, ki se hitro spreminja in zahteva stalno prilagajanje. Uspešna kultura vseživljenjskega učenja je ključna za to, da bo imel vsak posameznik znanja, spretnosti in kompetence, potrebne za uspeh v družbi, na trgu dela in v osebnem življenju. Priložnosti za vseživljenjsko učenje bi morale biti del dolgoročne strategije ustanov za izobraževanje in usposabljanje, da bi te izboljšale svojo odzivnost na hitro spreminjajoče se potrebe delodajalcev in učečih se. Vseživljenjsko učenje poveča odpornost učečega na spremembe trga dela, kar je ključno za zagotavljanje konkurenčnega trajnostnega razvoja družbe. 


Center za vseživljenjsko učenje Univerze v Mari​​boru

 

V okviru projekta Agilni razvoj izobraževanj in mikrodokazil je bil leta 2022 ustanovljen Center za vseživljenjsko učenje Univerze v Mariboru. Center je prevzel aktivno vlogo pri vzpostavljanju okolja za agilni razvoj izobraževanj in mikrodokazil Univerze v Mariboru in pri pripravi usmeritev za razvoj vseživljenjskega učenja na Univerzi v Mariboru.

 

Za dosego ključnih ciljev Univerze v Mariboru, ki vključujejo povečanje odzivnosti, prožnosti izobraževanja in prispevek k razvoju družbe, se Center za vseživljenjsko učenje Univerze v Mariboru osredotoča na naslednje naloge in dejavnosti, povezane z razvojem in upravljanjem mikrodokazil Univerze v Mariboru:

Miselni vzorec načrta dela CVUjpg

​​​

 Dolgoročne naloge Centra za vseživljenjsko učenje Univerze v Mariboru

Slikovni prikaz dolgoročnih nalog Centar za vseživljenjsko učenje UM

 Kontakti Centra za vseživljenjsko učenje

​​​
​​Center za vseživljenjsko učenje​ ​
Univerze  v Mariboru

Pisarna 113

Slomškov trg 15​

2000 Maribor

📧​ cvu@um.si​ ​                  

​​

​​Logotip Centra za vseživljenjsko učenje UM                   LinkedIn ikona s povezavo na stran CVU

Zaposleni v Centru za vseživljenjsko učenje:​

​Vodja Centra za vseživljenjsko učenje

Anita Ješovnik, mag. ekon. in posl. ved

📧 anita.jesovnik@um.si​

📞​ 02 23 55 258

 ​​​

Samostojna strokovna sodelavka

Nadja Siračevski, mag. ekon. in posl. ved

📧 nadja.siracevski@um.si

📞 02 23 55 291


​Samostojna strokovna sodelavka

Mateja Fifer, uni. dipl. geog.

📧 mateja.fifer1@um.si

📞 02 23 55 277Projekt Agilni razvoj izobraževanj in mikrodokazil​


Pomena vseživljenjskega učenja, razvoja prožnih oblik izobraževanja in pomembnosti povezovanja z gospodarstvom se zaveda tudi Univerza v Mariboru. V okviru Načrta za okrevanje in odpornost v obdobju 2022 – 2025, smo pričeli z izvajanjem pilotnega projekta Agilni razvoj izobraževanj in mikrodokazil. S tem pilotnim projektom naslavljamo ključni strateški cilj vseživljenjskega učenja iz Resolucije o nacionalnem programu visokega šolstva 2030   (NPVŠ), saj vlagamo v trajnostno in zeleno infrastrukturo, usposabljanje, orodja in vire za okrepitev odpornosti in pripravljenosti izobraževanja in usposabljanja za digitalni in zeleni prehod.

 

Zaradi obsega kompetenc, ki so del visokošolskega izobraževalnega procesa, razvoja znanosti in stalno spreminjajočega družbenega konteksta je nemogoče razviti vnaprej pripravljen in skozi čas stabilen nabor potrebnih kompetenc, ki naj bi jih poučevalo visoko šolstvo, zato potrebujemo heterogeno podporno okolje, ki temelji na neprekinjenem razvoju in sodelovanju vseh deležnikov. V hitro spreminjajočih razmerah na trgu dela je namreč izjemno pomembno, da podpremo prepoznavo in razvoj kompetenc za pripravo družbe za prihodnost in čim boljše izkoriščanje priložnosti in uspešno spopadanje z izzivi hitro spreminjajočega se, globaliziranega in medsebojno povezanega sveta.  

 

V okviru pilotnega projekta bomo v sodelovanju s fakultetami pripravili podporno okolje za agilni razvoj izobraževanj in mikrodokazil, s katerim bi povečali odzivnost, prožnost in privlačnost visokošolskega izobraževanja glede na potrebe celotne družbe, krepili mednarodno vpetost ter izboljšali dostopnost vseživljenjskega učenja v visokem šolstvu. Dodatno želimo proučiti različne pristope za razvrščanje spretnosti, kompetenc, kvalifikacij in poklicev za potrebe pilotnega podpornega okolja, in sicer za oblikovanje kataloga obstoječih kompetenc v okviru izobraževanj UM, pridobivanje informacij s trga dela, identifikacijo priložnosti za kurikularno prenovo, razvoj inovativnih oblik in načinov prenosa znanja v družbeno okolje, oblikovanje strukturiranih mikrodokazil in digitalizacijo razvoja izobraževanj za agilnejši odziv na potrebe družbe z uporabo mikrodokazil.


Vodja projekta: doc. dr. Boštjan Vlaovič

Krogci z napisi za opis vsežicljenjskega učenja 

Logotipi NOO skupajNovice in dogodki


26. 1. 2024 Univerza v Mariboru s Smernicami za razvoj mikrodokazil 2.0 pospešuje razvoj krajših izobraževanj za podelitev mikrodokazil​

6. 11. 2023 Posvet NAKVIS-a je izpostavil pomembnost vzpostavitve celostnega sistema zagotavljanja kakovosti mikrodokazil​

  9. 6. 2023 Mikr​od​okazila v​ teoriji in praksi – prof. dr. Mark Brown predstavil priložnosti in izzive​ranje v novem zavihku)

31. 5. 2023 Uspešno izvedena delavnica je izpostavila pomembnost vzpostavitve celostnega sistema mikrodokazil​anje v novem zavihku)

15. 5. 2023 Imenovanje članov Strateškega sveta za razvoj vseživljenjskega učenja Univerze v Mariboru (projekt NOO — Agilni razvoj izobraževanj in mikrodokazil)iranje v novem zavihku)

​13. 4. 2023 Vabljeno predavanje - doc. dr. Boštjan Vlaovič: Vseživljenjsko učenje in mikrodokazila v visokem šolstvu na AIG'23 - 13. konferenca Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu​ ​
 Mikrodokazila

Mikrodokazila predstavljajo kratkotrajne oblike izobraževanja, ki se hitro razvijajo v Evropi in po svetu. Ta globalni pristop omogoča strukturiranje in prepoznavanje obstoječih neformalnih in formalnih oblik izobraževanja ter poudarja vlogo posameznika pri prehodu na trg dela, prilagodljivosti in trajnostnem razvoju družbe. 

Mikrodokazilo pomeni zapis učnih izidov​​, ki jih je učeči se pridobil na podlagi izobraževanja manjšega obsega. Ti učni izidi bodo ocenjeni na podlagi preglednih in jasno opredeljenih meril, zapisanih v učnem načrtu krajšega izobraževanja v skladu s Pravi​lnikom o preverj​anju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru. Učne izkušnje, na podlagi katerih bodo učečim se podeljena mikrodokazila, so namenjene pridobivanju kompetenc, ki ustrezajo družbenim, osebnim in kulturnim potrebam ali potrebam trga dela. Mikrodokazila so last učečega se, so prenosljiva in jih je mogoče izmenjati. Lahko so samostojna ali združena v obsežnejša dokazila.​​​​​

 Tečaji, izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja

Univerza v Mariboru ponuja širok nabor tečajev, izobraževanj, usposabl​janj in akreditiranih študjskih programov.
Zadnja sprememba: 29. 01. 2024 13:33