Doktorska šola UM

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Na Univerzi v Mariboru je bila novembra 2016 ustanovljena Doktorska šola​ Univerze v Mariboru, v katero so vključeni študijski programi 3. stopnje, ki zadostujejo standardom odličnosti, ki jih določa Pravilnik o dokt​orskem študiju na UM​. Doktorska šola UM povezuje vse doktorske študijske programe na različnih znanstvenih področjih, ki jih izvajajo članice UM v skladu s standardi odličnosti, principi inovativnega doktorskega izobraževanje EUA in strateško usmeritvijo Univerze v Mariboru. Zaradi svoje odličnosti predstavlja Doktorska šola UM vrhunec doktorskega študija, z njo pa je UM enakovredna drugim uglednim izobraževalnim institucijam, ki doktorsko šolo že imajo in z njenim dobrim imenom predstavljajo znanstvena področja.


Vsi doktorski študijski programi imajo ustrezno akreditacijo NAKVIS.


Doktorska šola UM temelji na naslednjih osnovnih načelih:

 1. ​​Zagotavljanje enakih pogojev za usklajeno, vrhunsko doktorsko izobraževanje, ki omogoča najvišjo mednarodno prepoznavno kvaliteto doktoratov, ki jih podeljuje Univerza v Mariboru.
 2. Zagotavljanje potrebne kritične mase raziskovalnih dejavnosti, v katere se uspešno vključujejo doktorski kandidati. 
 3. Zagotavljanje mednarodno primerljive kvalitete doktorskih študijskih programov, doktorskih kandidatov in mentorjev. 
 4. V naprej opredeljene pristojnosti in odgovornosti doktorskega kandidata, mentorja in UM. 
 5. Zagotavljanje rednih izobraževanj doktorskih kandidatov za pridobivanje prenosljivih znanj, potrebnih za uspešno delo po zaključku študija.

Študijski programi znotraj Doktorske šole UM so oblikovani in se izvajajo na način, ki omogoča povezovanje, ustvarjanje sinergije in doseganje naslednjih minimalnih standardov odličnosti:

 • ​Znanstvenoraziskovalno delo je vključeno v predmetnik od prvega semestra naprej in temelji na v naprej opredeljenih raziskovalnih temah/vprašanjih.
 • Struktura vseh doktorskih študijskih programov je primerljiva, kar omogoča enostavno izbirnost predmetov med programi na članicah, univerzi in širše.
 • Predmetniki doktorskih študijskih programov omogoča visoko stopnjo prilagodljivosti s prosto izbirnimi znanstvenimi vsebinami, ki jih doktorski kandidati izberejo glede na doktorsko raziskovano temo. Predmetniki vsebujejo določene obvezne vsebine s področij prenosljivih znanj, dodatna usposabljanja so organizirana za vse doktorske študente UM.
 • Doktorskim študentom se zagotavljajo primerljivi pogoji dela za uspešen doktorski študij.
 • Mentorji so aktivni raziskovalci in izpolnjujejo standarde znanstvene odličnosti.

Doktorska šola ima Svet Doktorske šole UM (SDŠ), ki ga sestavljajo po en vodja doktorskega študijskega programa s posamezne članice, ki ga v Svet Doktorske šole UM imenuje Senat članice UM, in predstavniki doktorskih študentov. V študijskem letu 2022/23 in v študijskem letu 2023/24 so v Svetu Doktorske šole zastopane vse članice UM. Svet Doktorske šole UM preverja ustreznost doktorskih študijskih programov pred razpisom, obravnava in potrjuje program vsebin, katerih izvedba se ponudi vsem doktorskim študijskim programom (npr. vsebine s področja prenosljivih znanj), obravnava teme doktorskih disertacij, spremembe in (samo)evalvacijska poročila doktorskih študijskih programov ter predlaga aktivnosti za trajno vzdrževanje in dvig kakovosti doktorskega študija na UM. SDŠ zaseda enkrat mesečno in deluje kot stalna komisija Senata UM. ​​​Vodi ga predsednik red. prof. dr. Zoran Ren.


​Nagovor predsednika Sveta Doktorske šole UM


Doktorsko izobraževanje mora temeljiti na raznolikosti in prilagodljivosti za izpolnitev specifičnih potreb, hkrati pa zagotoviti, da osnovna načela, vključno z pomembnostjo izvajanja izvirnih raziskav, ostanejo integralni del izobraževanja. Spodbujati je treba izmenjavo znanj in izkušenj o različnih disciplinarnih, institucionalnih in nacionalnih strukturah za uspešno sodelovanje vseh deležnikov, vključenih v doktorsko izobraževanje.

Primarne naloge Doktorske šole UM odražajo strategijo in poslan​stvo UM na področju doktorskega študija in zajemajo vzpostavitev pogojev in splošno sprejemljivih standardov za zagotavljanje mednarodno primerljive kakovosti doktorskega študija na vseh članicah Univerze v Mariboru, negovati pomembnost obstoječih študijskih programov 3. stopnje in povečati ponudbo inovativnih interdisciplinarnih doktorskih raziskav in študijskih programov ter omogočiti zgodnje vključevanje študentov magistrskih študijskih programov in doktorskih študentov v delo raziskovalnih skupin na Univerzi v Mariboru.
prof. dr. Zoran Ren
red. prof. dr. Zoran Ren
Delovanje Doktorske šole UM temelji na spoštljivi komunikaciji, strpnosti, vključenosti, medgeneracijskem sodelovanju, načelu enakosti, visokih akademskih vrednotah, iskrenosti ter medsebojni skrbi in razumevanju. Kot predsednik Sveta Doktorske šole UM bom skrbel za transparentno, enakopravno, vključujoče, konstruktivno in pozitivno naravnano delovanje Sveta Doktorske šole Univerze v Mariboru.


 Prikazovalnik študijskih programov

 1. mednarodna doktorska konferenca Univerze v Mariboru

 Sofinanciranje doktorskega študija 2023/24

IZPOSTAVLJAMO 
Univerza v Mariboru objavlja Javni razpis za sofinanciranje​​ doktorskega študija za študijsko leto 2023/24.​ 

Pogoji kandidiranja na javnem razpisu ter vsebina in priprava prijave so objavljeni v dokumentaciji, ki je dosegljiva na spodnjih povezavah.​​​

 Prijava teme doktorske disertacije

​Postopek prijave teme doktorske disertacije določa Pravilnik o doktorskem študiju na Univerzi v Mariboru.
​​Tema doktorske disertacije je potrjena, ko Sen​at UM izda sklep o njeni potrditvi. Kandidati dobijo podrobnejša navodila za izdelavo doktorskega dela na članicah UM. 
Preverite infografiko postopka potrditve teme doktorske disertacije, ki vam je lahko v pomoč pri seznanitvi s postopkom potrditve teme. ​
Infografika potrditve teme doktorske disertacije​​

​Dokumenti, potrebni za prijavo teme doktorske disertacije:
 • Prijava teme doktorske disertacije in Soglasje mentorja in somentorja (gl. spodaj) Pravilnika o doktorskem študiju na Univerzi v Mariboru.
 • Dispozicija teme doktorske disertacije v skladu s četrtim in petim odstavkom 18. člena Pr​avilnika o dokto​rskem študiju na UM​. Pri tem upoštevajte tudi Priporočila za​ analizo virov in utemeljitev izvirnosti teme doktorske disertacije (gl. spodaj).

 Promocija doktorjev znanosti

​​​Univerza v Mariboru organizira promocije doktorjev znanosti UM predvidoma štirikrat letno, dvakrat v zimskem, enkrat v pomladanskem in enkrat v jesenskem obdobju, po potrebi pa tudi večkrat. Točen datum promocije v skladu s Statutom UM določi rektor. Kandidati za promocijo doktorjev znanosti morajo izpolnjevati pogoje, ki jih določa 157. člen Statuta UM, ter kriterije in merila, zapisana v 30. členu Pravilnika o doktorskem štud​iju na UM​.
Novi doktorji znanosti UM

 Financiranje študija

 Razpis za sofinanciranje vključevanja somentorjev iz tujine pri doktoratih za leto 2024

 Razpis za sofinanciranje zgodnjega vključevanja doktorskih študentov v raziskovalne skupine oz. znanstvenoraziskovalne projekte na drugih fakultetah UM za študijsko leto 2024

 Oddaja doktorske disertacije in zagovor

Postopek je shematsko prikazan po korakih od oddaje doktorske disertacije do zagovor​a.
Infografika postopka oddaje doktorske disertacije

 Izobraževanja

​Univerza v Mariboru pripravlja izobraževanja Izpopolni UM, kamor sodijo tudi delavnice, ki so namenjene doktorskim študentom UM, na katerih spoznajo in nadgradijo prenosljiva znanja, ki jim bodo koristila v nadaljevanju njihove kariere. 


Izobraževanja izvajajo izkušeni visokošolski učitelji in sodelavci Univerze v Mariboru, pa tudi mednarodno priznani in kompetentni strokovnjaki iz drugih organizacij v Sloveniji in tujini, ki imajo bogate izkušnje in ustrezna strokovna znanja.

 Mednarodna mobilnost

​Doktorski študenti se lahko udeležijo mednarodnih mobilnosti in konferenc, s čimer pridobivajo mednarodne izkušnje ter širijo udejstvovanje na raziskovalnem področju.
Več informacij je na voljo na spletni strani ERASMUS+.
Doktorskim študentom nudimo tudi sofinanciranje na mednarodnih dogodkih in intenzivnih programih v tujini v letu 2024​

 Dodatne informacije

​​📞 +386 (2) 23 55 223​                                             
 📧 poststudy@um.si


​​​​​Logotip Study in SloveniaLogotip Outstanding international student satisfactionLogotip Studyportals​​


Zadnja sprememba: 9. 05. 2024 09:01