SLO | EN
PRD-v18

1

Univerzitetni študij

1 (prva)

7 (7)

0000308

6/2

2024/25

18 ECTS 180 ECTS

dipl. inž. el. (UN)
diplomirani inženir elektrotehnike (UN)
diplomirana inženirka elektrotehnike (UN)

B.Sc.
Bachelor of Science

07 – Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

0713 – Elektrotehnika in energetika

2 – Tehniške in tehnološke vede

doc. dr. MARKO KOS, univ. dipl. inž. el.

Besedilo o sprejetju

Študijski program je bil potrjen na Senatu FERI dne 5. 10. 2006, na Senatu UM dne 17. 10. 2006 in sprejet na Svetu za visoko šolstvo RS dne 8. 12. 2006. Senat FERI je dne 26. 10. 2012 in Senat UM je dne 18. 12. 2012 sprejel vlogo za ponovno akreditacijo študijskega programa. Svet Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu je dne 20. 3. 2014 sprejel odločbo s katero podaljšuje akreditacijo študijskega programa.

Pogoji za napredovanje po študijskem programu

Pogoji za napredovanje v 2. letnik: Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi izpiti 1. letnika zbere 54 točk ECTS. Pogoji za napredovanje v 3. letnik: Študent napreduje v 3. letnik, če ima opravljene vse izpite 1. letnika in če zbere še najmanj 54 točk ECTS z opravljenimi izpiti 2. letnika. Pogoje za napredovanje pod izrednimi pogoji ter pogoje za ponavljanje opredeljuje Statut UM https://www.um.si/wp-content/uploads/2021/11/Statut-Univerze-v-Mariboru-uradno-precisceno-besedilo-UPB-13.pdf

Pogoji za dokončanje posameznih delov študijskega programa

Univerzitetni študijski program 1. stopnje Elektrotehnika ne vsebuje posameznih delov.

Možnosti za nadaljevanje študija

Diplomant študijskega programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe 1. stopnje lahko nadaljuje z magistrskim študijem na študijskih programih 2. stopnje skladno s pogoji, ki jih določi visokošolski zavod, ki razpisuje podiplomski študijski program.

Dodatne informacije

Informacije o študijskih programih, ki jih ponuja UM FERI, so dosegljive na spletni strani https://feri.um.si/studij/programi/ .

Druge obveznosti

Ni drugih obveznosti.

Načini ocenjevanja

Preverjanje in ocenjevanje študentovih učnih izidov se izvaja v skladu z merili in načini, definiranimi v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM https://www.um.si/wp-content/uploads/2021/11/Pravilnik-o-preverjanju-in-ocenjevanju-znanja-na-Univerzi-v-Mariboru-stev.-A4-2009-41-AG-uradno-precisceno-besedilo-UPB1.pdf Pri posamezni učni enoti se vrsta in način opravljanja izpita ter pogoji za pristop k izpitu določijo z učnim načrtom, ki je sestavni del študijskega programa. V učnem načrtu se določi delež posameznega načina preverjanja in ocenjevanja znanja, ki ga le-ta prispeva h končni oceni. Za vse predmete na vseh študijskih programih Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko ocenjevanje znanja ureja enotna Ocenjevalna lestvica, ki je dostopna na strani https://feri.um.si/studij/vprasanja-in-odgovori/. Spodbujajo se načini sprotnega preverjanja in ocenjevanja znanja, s tem pa študentom omogočamo sproten nadzor nad lastnim napredkom pri študiju.

Temeljni cilji študijskega programa

Temeljni cilji programa so: • posredovati strokovna znanja s področja elektrotehnike, ki bodo diplomantom omogočala uspešno delo na področju snovanja, proizvodnje, vzdrževanja in vodenja oziroma uporabe elektrotehniških naprav, sistemov in procesov, • razviti zavest o pomenu kakovosti in ekonomskih dejavnikov, ki so povezani z razvojem električnih naprav, • posredovati temeljna matematična, naravoslovna in računalniška znanja, • zagotoviti osnovna znanja na ožjih področjih avtomatike in robotike, elektronike in močnostne elektrotehnike, • omogočiti študentom, da s svojo odločitvijo o usmeritvi in izbiri določenega števila izbirnih predmetov aktivneje sodelujejo pri oblikovanju svojega strokovnega profila, • zagotoviti osnovna organizacijska znanja za skupinsko delo, • študente naučiti uporabljati sodobna inženirska orodja, tehnike eksperimentiranja in metode za njihovo vrednotenje, • zagotoviti dovolj široko sistemsko in metodološko znanje, ki omogoča komuniciranje s strokovnjaki različnih tehniških in netehniških profilov, • razviti pozitiven odnos in sposobnost za skupinsko delo v multikulturnem okolju, • razviti kritičen odnos do novih tehniških rešitev in tehnologij in privzgojiti občutek družbene, socialne in etične odgovornosti, • diplomantom omogočiti nadaljnje formalno in neformalno izobraževanje, • študente naučiti uporabljati različne vire znanja in spodbujati njihovo mobilnost. Preverjanje učnih izidov se izvaja v skladu z učnimi načrti posameznih predmetov, ki zajemajo vsebine, skladne s temeljnimi in drugimi cilji študijskega programa.

Splošne kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Diplomanti univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Elektrotehnika bodo skladno s temeljnimi cilji v okviru splošnih kompetenc pridobili zlasti: • sposobnost uporabe matematičnih, naravoslovnih in računalniških znanj pri reševanju tehniških problemov, • sposobnost integracije strokovnih spoznanj in modernih inženirskih orodij pri reševanju tehniških problemov, • obvladanje različnih spretnosti, tehnik, eksperimentalnih in verifikacijskih metod, • sposobnost javne predstavitve tehničnih rešitev v pisni in govorni obliki, • avtonomnost v strokovnem delu, • sposobnost analize, kritičnost in prevzemanje odgovornosti za predlagane rešitve in sposobnost delovanja v strokovno in/ali etnično mešanih skupinah.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Predmetno-specifične kompetence, ki so jih pridobili diplomanti univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Elektrotehnika, zajemajo zlasti: • razumevanje osnovnih zakonitosti na področju elektrotehnike in obvladanje sodobnih tehnoloških rešitev na ožjih področjih avtomatike in robotike, elektronike in močnostne elektrotehnike, • sposobnost načrtovanja elektrotehniških komponent in naprav, ki bodo v praksi izpolnile zastavljene tehniške specifikacije, ob upoštevanju širših družbeno-ekonomskih posledic in omejitev, • sposobnost soustvarjanja in uporabe informacijskih tehnologij na različnih področjih (načrtovanje, vodenje sistemov, komuniciranje), • razumevanje zgodovinskega razvoja stroke, • sposobnost integracije znanj iz različnih elektrotehniških disciplin v novih tehnoloških rešitvah, proizvodih in storitvah in • sposobnost za nadaljevanje študija na kompatibilnih magistrskih programih.

Pogoji za vpis v program

V univerzitetni študijski program Elektrotehnika se lahko vpiše: a. kdor je opravil maturo, b. kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, razen če je to predmet Elektrotehnika, ki ga kandidat opravlja v okviru poklicne in tudi kot predmet splošne mature, c. kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točke a) izbrani glede na: • splošni uspeh pri maturi (60 % točk), • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk); kandidati iz točke b) izbrani glede na: • splošni uspeh pri poklicni maturi (40 % točk), • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk), • uspeh pri maturitetnem predmetu (20 % točk); kandidati iz točke c) pa glede na: • splošni uspeh pri zaključnem izpitu (60 % točk), • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk).

Merila za prehode med študijskimi programi

Prehodi med programi so mogoči skladno z Zakonom o visokem šolstvu, Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi. Kandidati se skladno z Merili za prehode med študijskimi programi vpišejo: • V drugi ali višji letnik univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Elektrotehnika, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu in nadaljevanje študija po drugem študijskem programu iste stopnje, ali vpis visokošolskega diplomanta v nov študijski program na isti stopnji. Na študijski program 1. stopnje Elektrotehnika lahko prehajajo kandidati s področja tehniških in naravoslovno-matematičnih ved. • Vpis višješolskega diplomanta v univerzitetni študijski program 1. stopnje Elektrotehnika ni možen. Prehod je mogoč, če kandidat izpolnjuje naslednje pogoje: • izpolnjuje pogoje za vpis v prvi letnik univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Elektrotehnika, • prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov, • se mu pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. O prehodu iz enega študijskega programa v drugi študijski program odloča pristojna komisija senata fakultete, na kateri namerava kandidat nadaljevati študij. Kandidat mora v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru fakulteti posredovati: • vlogo za priznavanje znanj in spretnosti na Univerzi v Mariboru, • potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih (izpitih) s pridobljenimi ocenami in številom kreditnih točk, • potrjene učne načrte, po katerih je bilo pridobljeno znanje, • potrdilo o plačilu postopka. Pri prehodu iz enega študijskega programa v drugega se kandidatu lahko priznajo opravljene študijske obveznosti, upoštevajoč vsebino, obseg in zahtevnost znanja novega programa ter se mu določijo nove obveznosti, ki jih mora opraviti, če želi zaključiti študij v novem študijskem programu. V primeru omejitve vpisa se kandidati izberejo na osnovi ECTS števila točk izpitov, ki so se jim priznali na ŠP v katerega se želijo vpisati.

Merila za priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom v študijski program

UM FERI priznava kandidatom pridobljeno znanje, usposobljenost ali zmožnosti na podlagi Pravilnika o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru, ki ureja postopke za ugotavljanje, preverjanje in priznavanje znanj ter merila za priznavanje znanj in spretnosti, ki jih kandidati pridobijo s formalnim in neformalnim učenjem pred vpisom in med študijem na Univerzi v Mariboru. Fakulteta kandidatom prizna znanja in spretnosti, če ti po obsegu, vsebini in zahtevnosti v celoti ali delno ustrezajo splošnim oz. predmetnospecifičnim kompetencam, določenim s študijskim programom, v katerega se kandidati želijo vpisati ali so vanj vpisani. Podlaga za priznavanje znanj in spretnosti so potrdila ali druge listine: - javno veljavne listine (spričevala, diplome), - potrdila o opravljenem delu študijskega programa ali opravljenih obveznosti v študijskem programu, - potrdila izvajalcev izobraževanja in usposabljanja o uspešno končanem izobraževanju, spričevala ter druge listine, - izdelki, storitve, projekti, objave in druga avtorska dela kandidatov, - dokazila o registriranih patentih, - ustrezne reference o praktičnem usposabljanju in delovnih izkušnjah, - znanja, pridobljena s samoizobraževanjem in priložnostnim učenjem in druga dokazila/znanja, o katerih presoja Komisija za študijske zadeve UM FERI. Postopek ugotavljanja, preverjanja in priznavanja znanj in spretnosti se začne na osnovi vloge kandidata, ki jo vloži na posebnem obrazcu, ki je sestavni del navedenega pravilnika.

Pogoji za dokončanje študija

Študij konča, kdor opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti in tako zbere najmanj 180 točk ECTS.

MOČNOSTNA ELEKTROTEHNIKA

Možnosti za zaposlitev

Diplomirani inženir elektrotehnike (UN), smer Močnostna elektrotehnika, je usposobljen za projektanta ali vodilnega inženirja na področjih proizvodnje, prenosa in razdeljevanja električne energije, obratovanja in konstruiranja električnih strojev, vodenja sistemov v energetiki ter delo v razvojno-raziskovalni dejavnosti, izobraževanju ali na vodstvenih funkcijah v gospodarstvu in negospodarstvu.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Poleg omenjenih splošnih in predmetno-specifičnih kompetenc so diplomanti glede na izbrano študijsko smer pridobili še naslednje ožje kompetence. Močnostna elektrotehnika: • sposobnost načrtovanja, izdelave, upravljanja in vzdrževanja elektromagnetnih naprav in elektromehanskih pretvornikov, • sposobnost načrtovanja, izgradnje, upravljanja in vzdrževanja proizvodnih, prenosnih in razdelilnih elektroenergetskih naprav in sistemov, • razumevanje in obvladovanje energijsko-masnih pretvorb in pretokov v elektroenergetskih procesih ob upoštevanju okoljevarstvenih omejitev, • razumevanje delovanja elektroenergetskih družb v tržnih pogojih in principov trgovanja z električno energijo, • razumevanje in obvladovanje tehnologije alternativnih virov električne energije.

AVTOMATIKA IN ROBOTIKA

Možnosti za zaposlitev

Diplomirani inženir elektrotehnike (UN), smer Avtomatika in robotika, je usposobljen za projektanta ali vodjo avtomatizacije, robotizacije in kibernetizacije vseh vrst procesov v različnih vejah industrije, energetike in prometa ter delo v razvojno-raziskovalni dejavnosti, izobraževanju ali na vodstvenih funkcijah v gospodarstvu in negospodarstvu.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Poleg omenjenih splošnih in predmetno-specifičnih kompetenc so diplomanti glede na izbrano študijsko smer pridobili še naslednje ožje kompetence. Avtomatika in robotika: • sposobnost implementacije zaprtozančnih metod vodenja v prakso, • obvladovanje tehnologije senzorjev in aktuatorjev, • razumevanje in obvladovanje signalno-informacijskih pretvorb v sistemih avtomatskega vodenja tehnoloških procesov in naprav in • sposobnost načrtovanja, izgradnje in vzdrževanja enostavnejših sistemov avtomatizacije industrijskih procesov, robotskih in mehatronskih sistemov.

ELEKTRONIKA

Možnosti za zaposlitev

Diplomirani inženir elektrotehnike (UN), smer Elektronika, je usposobljen za zahtevna dela v vseh vejah elektronike in z njo povezanimi drugimi področji ter delo v razvojno-raziskovalni dejavnosti, izobraževanju ali na vodstvenih funkcijah v gospodarstvu in negospodarstvu.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Poleg omenjenih splošnih in predmetno-specifičnih kompetenc so diplomanti glede na izbrano študijsko smer pridobili še naslednje ožje kompetence: Elektronika: • sposobnost načrtovanja, izdelave in vzdrževanja elektronskih sklopov, naprav in sistemov za signalne pretvorbe in obdelavo, ki se uporabljajo v industriji, zabavni elektroniki, vojski in telekomunikacijah, • sposobnost programiranja vgrajenih sistemov, • sposobnost izvajanja meritev in vrednotenja merilnih rezultatov na področju elektronike, • razumevanje in obvladovanje signalno-informacijskih pretvorb v elektronskih sistemih in • sposobnost uporabe različnih metod signalno-informacijske analize.