SLO | EN
PRD-v18

1

Visokošolski strokovni študij

1 (prva)

7 (7)

0000357

6/2

2024/25

30 ECTS 180 ECTS

dipl. inž. log. (VS)
diplomirani inženir logistike (VS)
diplomirana inženirka logistike (VS)

B.A.Sc.
Bachelor of Applied Science

10 – Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve

1088 – Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve

2 – Tehniške in tehnološke vede

izr. prof. dr. BRIGITA GAJŠEK

Izredni študij izvajamo tudi na dislocirani enoti v Ljubljani.

Sposobnost operativnega upravljanja log.

Opremljeni z znanjem za uspešno organizacijo, vodenje in spremljanje operativnega dela logistike v podjetju.

Razumevanje tehnologij

Uspešno uporablja tehnologije za upravljanje logistike in oskrbovalnih verig.

Timsko delo in sodelovanje

Dokazuje sposobnosti za delo v timu za doseganje želenih poslovnih ciljev.

Prilagodljivost

Zavedanje, da so edina stalnica v logistiki spremembe, zato se hitro prilagodi novo nastalim situacijam.

Študijski progam je namenjen vsem, ki želite pridobiti znanja iz podjetništva, inoviranja, aktualnih in novih tehnologij, imate željo po praktičnem delu v laboratorijih fakultete, delu na projektih v času študija in praktičnem usposabljanju pri delodajalcu. Vse to vam da odlično osnovo za zaposlitev, kot tudi za odločitev za lastno podjetniško pot kot alternativo zaposlitvi pri delodajalcu. Pomembno je poudariti, da boste po zaključku študija sposobni organizirati, voditi, spremlja tioperativno delo na področju logistike v podjetju, znali zbrati podatke, jih analizirati, ovrednotiti in podati zaključke, sprejemati operativne in manj zahtevne taktične odločitve, načrtovati novo logistično delovno okolje v podjetju/organizaciji ali izboljšati obstoječe, znali boste zasnovati simulacijo in jo ovrednotiti, voditi projekte na osnovi projektnega managementa, uporabljati nekatero opremo, programske rešitve, standarde (Timocom, GS1 standardi, ročni skener, WMS, SAP, Microsoft Project, Excel, TMS, 3D tiskalnik…).

Besedilo o sprejetju

Svet RS za visoko šolstvo je dal soglasje k izvajanju visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Gospodarska in tehniška logistika Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru, na 19. seji, dne 24. 12. 2004. 29.09.2022- Zunanja evalvacija Visokošolskega strokovnega študijskega programa Gospodarska in tehniška logistika za obdobje 5 let (do leta 2027).

Pogoji za napredovanje po študijskem programu

Pogoji za vpis v 2. letnik: Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbere najmanj 46 ECTS, obvezno pa mora opraviti obveznosti pri učnih enotah: Osnove matematičnih metod 1, Osnove logističnih procesov in trajnostnih oskrbovalnih verig, Transport v logističnem sistemu in Osnove teorije sistemov. Za študente, ki ponavljajo 1. letnik, veljajo za napredovanje v višji letnik enaki pogoji kot za študente, ki redno napredujejo v višji letnik. Za študente, ki nadaljujejo s študijem po prekinitvi, veljajo za napredovanje v 2. letnik enaki pogoji kot za študente, ki redno napredujejo v 2. letnik. Pogoji za vpis v 3. letnik: Študent napreduje v 3. letnik, če ima opravljene vse obveznosti 1. letnika in če zbere še najmanj 38 ECTS, obvezno pa mora opraviti izpite pri učnih enotah: Osnove matematičnih metod 2 in Uporaba optimizacijskih metod v logistiki. Za študente, ki letnik ponavljajo, veljajo za napredovanje v višji letnik enaki pogoji kot za študente, ki redno napredujejo v višji letnik. Za študente, ki nadaljujejo s študijem po prekinitvi, veljajo za napredovanje v 3. letnik enaki pogoji kot za študente, ki redno napredujejo v 3. letnik.

Pogoji za dokončanje posameznih delov študijskega programa

Študijski program ne vsebuje posameznih delov.

Možnosti za nadaljevanje študija

Po zaključenem visokošolskem strokovnem študijskem programu Gospodarska in tehniška logistika, lahko študent nadaljuje študij na študijskem programu 2.stopnje Logistika sistemov in drugih programih 2. stopnje.

Možnosti za zaposlitev

Zaposljivost diplomantov FL UM je na izjemno visoki in zavidljivi ravni, saj je po podatkih Zavoda za zaposlovanje RS v povprečju zaposlenih kar 97, 2 % diplomantov. Študent, ki bo končal visokošolski strokovni študijski program Gospodarska in tehniška logistika, bo prejel naziv diplomirani inženir logistike (VS) in bo takoj zaposljiv v praksi, predvsem na naslednjih delovnih mestih: vodja skladišča, vodja poslovalnice v maloprodaji, vodja logistike, vodja paketne distribucije, skrbnik procesov, organizator proizvodnje, disponent, referent v špediciji, referent v logistiki, referent v prometni pisarni, koordinator/organizator transporta, administrator/vodja voznega parka, nabavnik, nabavni/prodajni referent, skladiščnik na sprejemu/izdaji, vodja proizvodnje in drugo.

Dodatne informacije

https://fl.um.si/bodoci-studenti/ Fakulteta izvaja redni in izredni študij na sedežu v Celju, izredni študij dodatno tudi na dislocirani enoti v Ljubljani. Odličnost študijskega programa izkazujemo s pridobljenimi mednarodnimi akreditacijami: - ECBE - European Council for Business Education in - ACBSP - Association of Collegiate Business Schools and Programs. Akreditaciji dvigujeta ugled fakultete v tujini in omogočata povezovanje s tujimi sorodnimi institucijami, s katerimi imamo odlično sodelovanje in izmenjavo znanj ter izkušenj. Posledično so naše študijske vsebine res na najvišji ravni kar vpliva na lažjo zaposljivost naših diplomantov doma in v tujini. Certifikat »Športnikom prijazno izobraževanje «vrhunskim športnikom« omogoča pridobitev ustrezne izobrazbe in potrebnih izkušenj za nove poklicne izzive po zaključku njihove športne kariere. Študente spodbujamo k udeležbi na mednarodni izmenjavi v okviru programa Erasmus+, saj je pomembno, da si pridobite medkulturne izkušnje, okrepite znanje tujih jezikov in stkete močne prijateljske in poslovne vezi. Če pa kdaj kaj zaškripa, pa imamo na fakulteti vzpostavljen tutorski sistem – tutorji študenti z veseljem pristopijo k reševanju vsake zagate povezane ali nepovezane s študijem.

Druge obveznosti

Skrbimo za vključevanje študentov v resno raziskovalno delo. S sodelovanjem na PKP in ŠIPK projektih, projektih/idejah/izzivih gospodarstva, omogočamo študentom, da pod mentorstvom pripravijo prispevek na trenutno aktualno temo. Te prispevke pa imate med drugim potem možnost predstaviti na vsakoletnem mednarodnem študentskem simpoziju »Logistics & International Business«. Študenti imate možnost udeleževanja na znanstvenih konferencah in kongresu logistike, kjer se prav tako seznanite z najnovejšimi znanstvenimi odkritji. Študenti z afiniteto do raziskovalnega dela imate na FL UM veliko možnosti za nadstandardno znanstveno delovanje, predvsem zaradi dostopa do »cutting-edge« tehnologij in programske opreme v laboratorijih.

Načini ocenjevanja

Načini ocenjevanja so definirani pri učnih načrtih posameznih učnih enot.

Temeljni cilji študijskega programa

Študenti na študijskem programu Gospodarska in tehniška logistika se v času študija seznanite z osnovnimi, a ključnimi logističnimi funkcijami: načrtovanjem potreb, nabavo, skladiščenjem, distribucijo, transportom, poprodajno in razbremenilno logistiko. Študij je zasnovan tako, da študenti v prvem letniku spoznate modele in praktična orodja za delo v poslovnem okolju. Drugi in tretji letnik sta zasnovana pretežno modularno, kar pomeni, da imate študenti možnost izbire oziroma usmeritve svoje študijske in poklicne poti. Najpomembnejši del visokošolskega strokovnega izobraževanja je obvezno praktično usposabljanje v organizaciji (bodisi v proizvodnem ali storitvenem podjetju, državni administraciji, zavodu itd.), ki ga študenti opravite v poletnem semestru zaključnega letnika. Namen usposabljanja je, da znate skozi študij spoznane principe, metode, tehnike in informacijska orodja uporabiti za analizo in popis stanja logističnih funkcij v realnem poslovnem okolju. Pridobljene izkušnje bodo izboljšale vaše zaposlitvene možnosti.

Splošne kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Splošne intelektualne kompetence študentov so: • zmožnost kritičnega razmišljanja, • intelektualna odprtost in radovednost, • kreativnost in izvirnost, • zavezanost k profesionalni etiki, • sposobnost računanja in razumevanja kvantitativne informacije, • sposobnost operativnega odločanja. Študenti pa osvojite tudi naslednje osebnostne kompetence: • uživanje v idejah, odkritjih in učenju, • sposobnost samostojnega dela in v sodelovanju z drugimi, • samodisciplina in sposobnost načrtovanja in doseganja osebnih in strokovnih ciljev, • sposobnost vodenja, sprejemanja odgovornosti, • spoštovanje vrednost drugih posameznikov in skupin ter sprejemanje človeške in kulturne raznolikosti, • osebna in poklicna integriteta ter zavedanje zahtev etičnega vedenja.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Študenti osvojite naslednje specifične kompetence: • celovito obvladovanje teoretičnega znanja s področja logistike in komplementarnih vsebin drugih disciplin, • sposobnost uporabe pridobljenega teoretičnega znanja v praksi, • sposobnost evidentiranja problema, določitve in analize vzrokov ter utemeljenega podajanja rešitev na operativnem in delno na taktičnem nivoju v logističnih sistemih znotraj organizacij, • sposobnost določitve in uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije za podporo strokovnemu delu na konkretnem delovnem področju v logistiki znotraj organizacij, • sposobnost razvoja lastne podjetniške poti.

Pogoji za vpis v program

V študijski program Gospodarska in tehniška logistika se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na: - splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi (60% točk), - splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk).

Merila za prehode med študijskimi programi

Prehod je mogoč, v kolikor kandidat izpolnjuje naslednje pogoje: • izpolnjuje pogoje za vpis v prvi letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Gospodarska in tehniška logistika, • prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov, • se mu pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Kandidati se po Merilih za prehode med študijskimi programi lahko vpišejo: • v drugi ali višji letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Gospodarska in tehniška logistika, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu in nadaljevanje študija po tem študijskem programu iste stopnje, • v drugi letnik tega programa, kadar gre za vpis višješolskega diplomanta z naslednjih področij: transportne storitve, tehnika, informacijske in komunikacijske tehnologije, naravoslovje, ekonomija, varovanje.

Merila za priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom v študijski program

Na podlagi Pravilnika o priznavanju znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v študijski program se v procesu izobraževanja na 1. stopnji študentom priznajo znanja in spretnosti, pridobljena pred vpisom v različnih oblikah formalnega izobraževanja, ki jih študent izkaže s spričevali in drugimi listinami, iz katerih sta razvidna vsebina in obseg vloženega dela. Priznano znanje se bo ovrednotilo z ECTS točkami.

Pogoji za dokončanje študija

Študij konča, kdor opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti.

Tehniški modul

Dodatne informacije

TEHNIŠKI MODUL Tehniški modul je usmerjen v zelene tehnologije, poslovne informacijske sisteme in upravljanje z embalažo. Omogoča vam poglobljeno znanje s področja identifikacije in izbire najprimernejših inovativnih zelenih tehnologij za specifična vozila in vozne parke ter logistične sisteme, integracijo tehnoloških inovacij v logistiki, informatizacijo poslovnih funkcij oddelčnih sistemov, vpogled v celovite upravljalske informacijske sisteme osnovane na jedrnih modulih SAP, ERP, človeških virih, financah, nabavi, prodaji in proizvodnji ter kako pravilno izbrati pravi tip in material embalaže, kako upravljati z odpadno embalažo in identificirati postopke označevanja embalaže na osnovi GS1 standardov ter recikliranja vračljive embalaže preko razbremenilne logistike. Embalaža je zelo močno vpeta v naše vsakdanje življenje, zato velikokrat pozabimo na njeno pomembno vlogo in izbiro tehnično in okoljsko najsprejemljivejših materialov. Študenti Tehniškega modula Fakultete za logistiko UM imajo v tretjem letniku možnost izbire enega Prosto izbirnega predmeta iz ponudbe drugih študijskih programov Fakultete za logistiko, iz ponudbe drugih fakultet Univerze v Mariboru ali iz ponudbe drugih univerz v poletnem semestru namesto enega izbirnega predmeta modula:0297-Upravljanje z embalažo v logistiki (6 ECTS), 0327- Inovativnost in zelene tehnologije v logističnih sistemih (6 ECTS),0328- Poslovni informacijski sistemi v logistiki (6 ECTS). Študenti drugih članic Univerze v Mariboru si prosto izbirni predmet lahko izberejo v okviru prosto izbirnih predmetov visokošolskega strokovnega študijskega programa Gospodarska in tehniška logistika Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru:0315- Transport v logističnem sistemu (6 ECTS) in 0322- Podjetništvo in poslovanje trajnostnega logističnega podjetja (6 ECTS).

Gospodarski modul

Dodatne informacije

GOSPODARSKI MODUL Gospodarski modul je usmerjen v nabavo, e-poslovanje in transportno ekonomiko. Omogoča vam razumevanje in zavedanje vpliva nabavnega cikla na uspešnost in učinkovitost organizacije, upravljanje zalog z določanjem optimalnih količin in časa nabave ter spoznavanje pogajalskih tehnik za izbiro dobavitelja in osnove javnega naročanja; digitalizacije na osnovi Cobit 4.1 podpore pri procesih odločanja o uporabi IT tehnologije v logističnih procesih, tehnoloških zahtevah, ZVOP etc. v logističnih procesih, osnovah elektronskih sistemov, e-podpisovanja, e-dokumentov, dela v oblaku, spletnega trgovanja, e-bančništva, digitalne ekonomije, novi poslovnih modelov in uporabnosti e-poslovanja v različnih podsistemih logistike. Nadalje specializacija zajema znanje s področja transportne ekonomike in vpliv prometne politike na ekonomiko poslovanja logističnega podjetja, razumevanje transportnih stroškov in kalkulacij v poslovanju ter pomen finančnih kazalnikov na čelu s poslovnim izidom v kontekstu poslovne uspešnosti in učinkovitosti transportnega podjetja. Študenti Gospodarskega modula Fakultete za logistiko UM imajo v tretjem letniku možnost izbire enega Prosto izbirnega predmeta iz ponudbe drugih študijskih programov Fakultete za logistiko, iz ponudbe drugih fakultet Univerze v Mariboru ali iz ponudbe drugih univerz v poletnem semestru namesto enega izbirnega predmeta modula: 0329-Nabavna logistika 6 ECTS, 0267-Transportna ekonomika 6 ECTS, 0289- Elektronsko poslovanje v logistiki 6 ECTS. Študenti drugih članic Univerze v Mariboru si prosto izbirni predmet lahko izberejo v okviru prosto izbirnih predmetov visokošolskega strokovnega študijskega programa Gospodarska in tehniška logistika Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru: 0315-Transport v logističnem sistemu (6 ECTS) in 0322- Podjetništvo in poslovanje trajnostnega logističnega podjetja (6 ECTS).

Vojaški modul

Dodatne informacije

VOJAŠKI MODUL sestavljajo vsebine temeljnih vojaških ved in proučevanja prakse vojaškega delovanja. Modul je zasnovan kot študij širokega spektra vojaških vsebin predvsem o razvrstitvi in uporabi oboroženih sil, o oblikah institucionalnega okvira vojaških institucij, v katerem je to organizirano in deluje, o vojaški procesih načrtovanja in udejanja nalog ter o taktikah bojnega delovanja voda, čete, bataljona, samostojno in znotraj enote združene taktične ravni. Študijske vsebine zajemajo tudi vidike vojne in miru, varnostne in obrambne politike, primerjalnih vojaških in obrambnih sistemov, vojaške zgodovine ter vojaške etike in voditeljstva. Vojaški modul je po eni strani namenjen študentom, ki se bodo odločili za kariero poklicnega ali rezervnega častnika Slovenske vojske, po drugi strani pa vsem drugim, ki želijo splošna znanja s področja logistike dopolniti z znanji s področja vojstva, obrambe in varnosti v najširšem pomenu. Več pa v predmetih: Vojaška delovanja, Vojaški management, voditeljstvo in vojaška etika ter Vojaški obrambni sistemi.