SLO | EN
PRD-v18

1

Univerzitetni študij

1 (prva)

7 (7)

0000358

6/2

2024/25

36 ECTS 180 ECTS

dipl. inž. log. (UN)
diplomirani inženir logistike (UN)
diplomirana inženirka logistike (UN)

B.Sc.
Bachelor of Science

10 – Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve

1088 – Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve

2 – Tehniške in tehnološke vede

Predavanja v angleškem jeziku

izr. prof. dr. MATEVŽ OBRECHT

Izredni študij izvajamo tudi na dislocirani enoti v Ljubljani.

Upravljanje oskrbovalnih verig

Razumevanje oskrbovalne verige in principe upravljanja le-teh ter jih znajo s stališča managementa in obvladovanja vrednostne verige tudi optimizirati

Analitično in sistemsko razmišljanje

Sposobnost natančnega predvidevanja možnih potreb in učinkov vpeljave ukrepov v oskrbovalni verigi, sposobnost njene analize ter interpretacije.

Inovativnost

Sposobnost uporabe in vpeljave novih ter kreativnih rešitev, z nenehnim prizadevanjem za izboljšanje procesov, sistemov ali storitev.

Tehnološka spretnost

Sposobnost uporabe poglobljenega specializiranega znanja ter spretnost presoje za vpeljavo informacijske tehnologije v učinkovite logistične rešitve.

Odlične interpersonalne spretnosti

Izkazuje odlične sposobnosti komuniciranja, prilagodljivost in sprejemanja odločitev. Sposobnost sodelovanja v timu in vodenja skupine.

Napovedi kažejo, da bodo strokovnjaki s področja logistike in upravljanja oskrbovalnih verig, med najbolj iskanimi kadri. Tektonske spremembe se dogajajo v industriji – pandemija, porast e-potrošnje, zahteve po trajnosti, digitalizacija… – zahtevajo usposobljene ljudi, ki lahko uspešno upravljajo nove zahteve in novo nastale pogoje. Odlične mednarodne priložnosti in visoke finančne stimulacije, so zagotovo eden izmed razlogov za študij logistike in kariero v rastoči industriji, ki nikoli ne počiva. Komu je UN namenjen: UNI program je namenjen ambicioznim, inovativnim in kreativnim posameznikom, ki imajo radi vsakodnevne logistične in poslovne izzive. V prvi vrsti ciljamo na gimnazijce, vsekakor pa tudi na ambiciozne in fleksibilne posameznike, ki si želijo vodstvenih pozicij in odgovornega dela v hitro spreminjajočem se okolju. Zakaj se vpisati: S končanim študijem pridobiš interdisciplinarno znanje in kompetence s področja managementa (vodstvenih veščin, samoiniciativnosti, upravljanja z ljudmi, poslovnih procesov, konceptov trajnostnega razvoja), tehnike (pametne skupnosti, avtonomna vozila, droni, digitalizacija procesov, avtomatizacija skladiščnih sistemov, robotizacija proizvodnje) in optimizacijskih metod (analize, simulacije, osnovnega programiranja, optimizacije in implementacije rešitev v praksi).

Besedilo o sprejetju

Svet RS za visoko šolstvo je dal soglasje k izvajanju univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Logistika sistemov Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru, na 19. seji, dne 24. 12. 2004. 29.09.2022- Zunanja evalvacija Univerzitetnega študijskega programa Logistika sistemov za obdobje 5 let (do leta 2027).

Pogoji za napredovanje po študijskem programu

Pogoji za vpis v 2. letnik: Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbere najmanj 46 ECTS, obvezno pa mora opraviti obveznosti pri predmetih: Matematične metode 1, Upravljanje poslovnih procesov v odpornih oskrbovalnih verigah, Operacijske raziskave v logistiki in Mehatronski sistemi v logistiki. Za študente, ki ponavljajo 1. letnik, veljajo za napredovanje v višji letnik enaki pogoji kot za študente, ki redno napredujejo v višji letnik. Za študente, ki nadaljujejo s študijem po prekinitvi, veljajo za napredovanje v 2. letnik enaki pogoji kot za študente, ki redno napredujejo v 2. letnik. Pogoji za vpis v 3. letnik: Študent napreduje v 3. letnik, če ima opravljene vse obveznosti 1. letnika in če zbere še najmanj 39 ECTS, obvezno pa mora opraviti obveznosti pri predmetih: Teorija sistemov in Transportna logistika. Za študente, ki letnik ponavljajo, veljajo za napredovanje v višji letnik enaki pogoji kot za študente, ki redno napredujejo v višji letnik. Za študente, ki nadaljujejo s študijem po prekinitvi, veljajo za napredovanje v 3. letnik enaki pogoji kot za študente, ki redno napredujejo v 3. letnik.

Pogoji za dokončanje posameznih delov študijskega programa

Študijski program ne vsebuje posameznih delov.

Možnosti za nadaljevanje študija

Po zaključenem univerzitetnem študijskem programu Logistika sistemov, lahko študent nadaljuje študij na študijskem programu 2. stopnje Logistika sistemov in drugih programih 2. stopnje.

Možnosti za zaposlitev

Diplomirani inženirji logistike (UN) ste usposobljeni za vodstvena delovna mesta s področja middle in top managementa: • direktor logistike, • vodja distribucije, • manager oskrbovalnih verig, • vodja nabave, • koordinator poslovnih in logističnih procesov, • skrbnik ključnih strank, • direktor prodaje, • vodja planiranja, • project manager, • ustanovitelj in vodja lastnega podjetja osnovanega na inovativnih logističnih rešitvah.

Dodatne informacije

https://fl.um.si/bodoci-studenti/ Fakulteta izvaja redni in izredni študij na sedežu v Celju, izredni študij dodatno tudi na dislocirani enoti v Ljubljani. Odličnost študijskega programa izkazujemo s pridobljenimi mednarodnimi akreditacijami: - ECBE - European Council for Business Education in - ACBSP - Association of Collegiate Business Schools and Programs. Akreditaciji dvigujeta ugled fakultete v tujini in omogočata povezovanje s tujimi sorodnimi institucijami, s katerimi imamo odlično sodelovanje in izmenjavo znanj ter izkušenj. Posledično so naše študijske vsebine res na najvišji ravni kar vpliva na lažjo zaposljivost naših diplomantov doma in v tujini. Certifikat »Športnikom prijazno izobraževanje «vrhunskim športnikom« omogoča pridobitev ustrezne izobrazbe in potrebnih izkušenj za nove poklicne izzive po zaključku njihove športne kariere. Študente spodbujamo k udeležbi na mednarodni izmenjavi v okviru programa Erasmus+, saj je pomembno, da si pridobite medkulturne izkušnje, okrepite znanje tujih jezikov in stkete močne prijateljske in poslovne vezi. Če pa kdaj kaj zaškripa, pa imamo na fakulteti vzpostavljen tutorski sistem – tutorji študenti z veseljem pristopijo k reševanju vsake zagate povezane ali nepovezane s študijem.

Druge obveznosti

Skrbimo za vključevanje študentov v resno raziskovalno delo. S sodelovanjem na PKP in ŠIPK projektih, projektih/idejah/izzivih gospodarstva, omogočamo študentom, da pod mentorstvom pripravijo prispevek na trenutno aktualno temo. Te prispevke pa imate med drugim potem možnost predstaviti na vsakoletnem mednarodnem študentskem simpoziju »Logistics & International Business«. Študenti imate možnost udeleževanja na znanstvenih konferencah in kongresu logistike, kjer se prav tako seznanite z najnovejšimi znanstvenimi odkritji. Študenti z afiniteto do raziskovalnega dela imate na FL UM veliko možnosti za nadstandardno znanstveno delovanje, predvsem zaradi dostopa do »cutting-edge« tehnologij in programske opreme v laboratorijih.

Temeljni cilji študijskega programa

Na interdisciplinarnem študijskem programu Logistika sistemov študenti osvojite znanje logističnih procesov (organizacija procesov oskrbnih mrež, logistične tehnike in tehnologije, optimizacijske metode v logistiki itd.) in logističnih sistemov (sodobni transportni sistemi, planiranje in vodenje logističnega sistema, skladiščni sistemi itd.). V času študija se tako seznanite z različnimi orodji in metodami, s katerimi ste sposobni analize in oblikovanja logističnih sistemov, iskanja rešitev problemov ter njihove realizacije. Metode poučevanja študente spodbujajo h kritičnemu razmišljanju, z vključevanjem strokovnjakov iz prakse v izvedbo študijskih programov pa se seznanite s trendi in dinamiko dela v organizacijah, v katerih je uspešno upravljanje logističnih procesov konkurenčna prednost. Pridobljeno teoretično in aplikativno znanje imate možnost uporabiti pri znanstveno raziskovalnem delu ob koncu študija. Študij je namenjen predvsem tistim, ki se želite seznaniti z osnovami sistemskega vidika logistike, iskati službo na položajih srednjega managementa in najpomembneje, želite pridobljeno znanje nadgraditi s študijem na magistrskem študijskem programu Logistika sistemov.

Splošne kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Splošne intelektualne kompetence študentov so: • zmožnost kritičnega razmišljanja, • intelektualna odprtost in radovednost, • kreativnost in izvirnost, • zavezanost k profesionalni etiki, • sposobnost računanja in razumevanja kvantitativne informacije, • sposobnost taktičnega in strateškega odločanja. Študenti pa osvojite tudi naslednje osebnostne kompetence: • sposobnost samostojnega dela in sposobnost sodelovatu z drugimi, • samodisciplina in sposobnost načrtovanja in doseganja ciljev s področja logistike, OV in logističnega tima, • sposobnost vodenja, sprejemanja odgovornosti, • spoštovanje kulturno različnih vrednost ter sprejemanje človeške in kulturne raznolikosti, • osebna in poklicna integriteta ter zavedanje zahtev etičnega vedenja.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Študenti osvojite naslednje specifične kompetence: • celovito obvladovanje teoretičnega znanja s področja oskrbovalnih verig in podpornih vsebin drugih disciplin, • sposobnost uporabe pridobljenega teoretičnega znanja o oskrbovalnih verigah in logističnih procesih v praksi, • sposobnost identificiranja problema, analize procesov in kritične presoje ter podajanja možnosti izboljšav na taktičnem in strateškem nivoju v logističnih sistemih znotraj organizacij in na ravni oskrbovalnih verig, • sposobnost uporabe IT in IKT za podporo logističnim procesom in upravljanju oskrbovalnih verig znotraj oskrbovalne mreže, • sposobnost razvoja lastne podjetniške ideje in poslovnega načrta, • zmožnost upravljanja logistike v podjetju, • sposobnost upravljanja managementa oskrbovalnih verig in delovanje v smeri odpornih in prožnih oskrbovalnih verig.

Pogoji za vpis v program

V študijski program Logistika sistemov se lahko vpiše: a) kdor je opravil splošno maturo, b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov: matematika, tuj jezik, elektrotehnika, računalništvo, fizika ali mehanika; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na: • splošni uspeh pri splošni maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu (60% točk), • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40% točk).

Merila za prehode med študijskimi programi

Prehod je mogoč, v kolikor kandidat izpolnjuje naslednje pogoje: • izpolnjuje pogoje za vpis v prvi letnik univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Logistika sistemov, • prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov, • se mu pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Kandidati se po Merilih za prehode med študijskimi programi lahko vpišejo: • v drugi ali višji letnik univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Logistika sistemov, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu in nadaljevanje študija po tem študijskem programu iste stopnje. Kandidati lahko prehajajo z naslednjih področij: transportne storitve, tehnika, informacijske in komunikacijske tehnologije, naravoslovje, ekonomija, varovanje. Vpis višješolskega diplomanta v univerzitetni študijski program 1. stopnje Logistika sistemov ni možen.

Pogoji za dokončanje študija

Študij konča, kdor opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti.

Tehniški modul

Dodatne informacije

TEHNIŠKI MODUL Tehniški modul je usmerjen v planiranje in vodenje logističnih sistemov, projektni management in intralogistiko ter upravljanje z embalažo ni razbremenilno logistiko. Embaliranje je del logistike in zato ne smemo pozabiti na okoljsko ozaveščenost in strmenju k uporabi okolju prijaznih materialov saj skoraj ni izdelka, ki ga ne bi embalirali. V tem sklopu vam omogoča pridobitev novih znanj s področja 3d modliranje in tiskanja embalaže z novimi materiali prihodnosti, procese razbremenilne logistike in delovanja intralogistike v industriji 4.0. Specializacija zajema tudi spoznavanje metod in tehnik izdelave projektnih planov, kontroliranja projektov in obvladovanja stroškov projektov. Nadalje se usposobite s postopki in sistematiko načrtovanja logistike proizvodnega in montažnega sistema in načrtovanja in izboljšave oskrbe logističnih sistemov z avtomatizacijo ali delno avtomatizacijo oskrbe z upoštevanjem vmesnih skladišč in varnostnih zahtev. Študenti Tehniškega modula Fakultete za logistiko UM imajo v tretjem letniku možnost izbire enega Prosto izbirnega predmeta iz ponudbe drugih študijskih programov Fakultete za logistiko, iz ponudbe drugih fakultet Univerze v Mariboru ali iz ponudbe drugih univerz v poletnem semestru namesto enega izbirnega predmeta modula: 0304-Načrtovanje embalaže in razbremenilne logistike (6 ECTS), 0339-Planiranje in vodenje logističnega sistema (6 ECTS) in 0305-Intralogistika in projektni management (6 ECTS). Študenti drugih članic Univerze v Mariboru si prosto izbirni predmet lahko izberejo v okviru ponujenih prosto izbirnih predmetov univerzitetnega študijskega programa Logistika sistemov Fakultete za logistiko UM: 0348-Mehatronski sistemi v logistiki (6 ECTS), 0356-Skladiščni sistemi in skladiščno poslovanje (6 ECTS), 0359-Statistične metode v logistiki (6 ECTS), 0360-Upravljanje s človeškimi viri v logistiki (6 ECTS) in 0349-Upravljanje poslovnih procesov v odpornih oskrbovalnih verigah (6 ECTS).

Gospodarski modul

Dodatne informacije

GOSPODARSKI MODUL Gospodarski modul je usmerjen v trajnostne OV, intralogistiko in projektni management ter logistiko v specifičnih sistemih. Omogoča vam poglobljeno znanje s področja načrtovanja in izboljšave oskrbe logističnih sistemov glede porabe časa in ergonomske ocene, vas seznani z metodo merjenja ogljičnega odtisa in vzpostavitvijo ISO standard za okoljski management ter orodja energetskega managementa na osnovi upoštevanja vidikov trajnostnega razvoja (ekonomske, družbene in okoljske komponente). Prav tako se fokusira na delovanje intralogistike v industriji 4.0, metode in tehnike izdelave projektnih planov ter kontroliranja projektov in obvladovanja stroškov projektov. Specializacija zajema tudi specifike poštne logistike, logistike v zdravstvu, kmetijstvu, turizmu in športu. Študenti Gospodarskega modula Fakultete za logistiko UM imajo v tretjem letniku možnost izbire enega Prosto izbirnega predmeta iz ponudbe drugih študijskih programov Fakultete za logistiko, iz ponudbe drugih fakultet Univerze v Mariboru ali iz ponudbe drugih univerz v poletnem semestru namesto enega izbirnega predmeta modula: 0288-Vzpostavitev in presoja trajnostnih oskrbovalnih verig (6 ECTS), 0305-Intralogistika in projektni management (6 ECTS) in 0306-Logistika v specifičnih okoljih (6 ECTS). Študenti drugih članic Univerze v Mariboru si prosto izbirni predmet lahko izberejo v okviru ponujenih prosto izbirnih predmetov univerzitetnega študijskega programa Logistika sistemov Fakultete za logistiko UM: 0348-Mehatronski sistemi v logistiki (6 ECTS), 0356-Skladiščni sistemi in skladiščno poslovanje (6 ECTS), 0359-Statistične metode v logistiki (6 ECTS), 0360-Upravljanje s človeškimi viri v logistiki (6 ECTS) in 0349-Upravljanje poslovnih procesov v odpornih oskrbovalnih verigah (6 ECTS).