SLO | EN
PRD-v18

2

Magistrski študij

2 (druga)

8 (8)

0000359

7

2023/24

60 ECTS 120 ECTS

mag. inž. log.
magister inženir logistike
magistrica inženirka logistike

M.Sc.
Master of Science

10 – Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve

1088 – Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve

2 – Tehniške in tehnološke vede

Predavanja v angleškem jeziku

red. prof. dr. TONE LERHER, univ. dipl. gosp. inž.

Logistika modelira in analizira ekonomske sisteme v času in prostoru kot pretok snovi (blago, informacije, denar in ljudi) skozi različna omrežja. Njen namen je, da s pomočjo znanih in priznanih znanstvenih metod ponudi rešitve, ki nam podajo obliko in način implementacije takšnih omrežij. Znanstvena vprašanja na katera odgovarja logistika so konfiguracija, organizacija teh omrežij in nadzor tokov snovi po omrežju. Cilj je doseči ravnovesje med ekonomskimi, ekološkimi in družbenimi cilji.

Obvladovanje raziskovalnih metod

Sposobnost obvladanja raziskovalnih metod, postopkov in procesov v logističnih sistemih, procesih in funkcijah

Samokritičnost v dinamiki odločitev

Kritična in samokritična presoja pri sprejemanju odločitev v dinamiki logističnih sistemov in logističnih procesov

Delovanje v globalnih log verigah

Delovanje v globalnih logističnih verigah.

Dodatni modul po ELA standardih

Modul Management oskrbovalnih verig, katerega predmeti so pripravljeni po standardih European Logistics Association (ELA).

Študenti magistrskega študija bodo ob zaključku 1. letnika s sodelovanjem, predstavitvijo ter pomočjo tutorjev izbrali en modul. Moduli se bodo dopolnjevali in spreminjali v skladu s svetovnimi trendi in zahtevami gospodarstva in negospodarstva. Možnost modularne sestave študija in stalnega dopolnjevanja modulov v skladu s svetovnimi trendi omogoča kvaliteten in moderen način študija logistike. Pri modulskem načinu izvajanja študija je enostavnejše tudi vključevanje tujih profesorjev, saj se moduli oz. učne enote ki jih sestavljajo, izvajajo intenzivneje v krajših časovnih obdobjih.

Besedilo o sprejetju

Svet RS za visoko šolstvo je dal soglasje k izvajanju dvoletnega študijskega programa II. stopnje Logistika sistemov Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru, na 4. seji, dne 20. maja 2005. 29.09.2022- Zunanja evalvacija Magistrskega študijskega programa Logistika sistemov za obdobje 5 let (do leta 2027).

Pogoji za napredovanje po študijskem programu

Pogoji za vpis v 2. letnik: Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostimi 1. letnika skupno zbere najmanj 38 ECTS. Obvezno mora opraviti obveznosti pri predmetih: M128- Management oskrbovalnih verig prihodnosti, M130- Pametna in varna mobilnost, ter M124- Kvantitativne metode in modeli v logističnih sistemih.

Pogoji za dokončanje posameznih delov študijskega programa

Študijski program ne vsebuje posameznih delov.

Možnosti za nadaljevanje študija

Po uspešnem končanem magistrskem študiju se kandidat lahko odloči za doktorski študij.

Možnosti za zaposlitev

Zaposljivost diplomantov FL UM je na izjemno visoki in zavidljivi ravni, saj je po podatkih Zavoda za zaposlovanje RS v povprečju zaposlenih kar 97, 2 % diplomantov. Logistika zajema širok spekter dejavnosti, zato od zaposlenih zahteva veliko fleksibilnosti, usmerjenost na hitro reševanje problemov, sposobnost usklajevanja delovnih procesov in uporabe sodobnih tehnologij in informacijskih sistemov, sposobnost napovedovanja trendov in analiziranja veliko podatkovnih baz. Vsa ta znanja se od logista pričakujejo tako v zasebnem kot privatnem sektorju. Karierno pot pa je seveda mogoče nadaljevati tudi na fakulteti na delovnem mestu asistenta, ki je osnova za poklicno rast v akademskem okolju. Naši diplomanti med drugim zasedajo naslednja delovna mesta: direktor prodaje v Špica International d. o. o., direktor prometa v Nomagu, direktor nabave, logistike in planiranja v Steklarni Rogaška, direktor logistike v podjetju Petrol d. d., svetovalec za poslovno–informacijske sisteme, »data scientist« v NLB d. d., specialist logistike v Odelo GmbH, pomočnik direktorja v Ploj d. o. o. – storitve in prevozništvo in podobno.

Dodatne informacije

Študijski program se bo izvajal tudi v angleškem jeziku, v kolikor se bo za izvedbo v angleškem jeziku vpisalo najmanj 10 kandidatov. Izvedba učnih enot na izrednem študiju bo prilagojena dejanskemu številu vpisanih kandidatov, kar bo opredeljeno z izvedbenim načrtom. Izredni študij Logistika sistemov na dislocirani enoti v Ljubljani se bo izvajal, če bo za izvedbo vpisanih najmanj 10 kandidatov. Študijski programi Fakultete za logistiko so mednarodno prepoznani in akreditirani pri dveh mednarodnih akreditacijskih organizacijah: - ECBE - European Council for Business Education in - ACBSP - Association of Collegiate Business Schools and Programs. https://fl.um.si/novica/vse-kar-moras-vedeti-o-magistrskem-studiju/

Načini ocenjevanja

Načini ocenjevanja so definirani pri učnih načrtih posameznih učnih enot. Predvideni so predvsem naslednji načini ocenjevanja: - ocena raziskovalnega projekta - poročilo o opravljenem delu in zagovor zaključnega poročila o raziskovalnem projektu - ustni izpit sestavljen iz zagovora seminarske naloge in zagovora taktične naloge - pisni izpit - ustni izpit - aktivno sodelovanje in predstavitev krajše vaje - zagovor seminarske naloge - ocena seminarske naloge - predstavitev in zagovor rezultatov seminarske naloge - skupinski zagovor projektnih poročil, kjer se ocenjuje dosežen skupen rezultat in prispevek posameznika - domače naloge - seminarska naloga - opravljen seminar - sprotno sodelovanje

Temeljni cilji študijskega programa

Osnovni cilj magistrskega študija Logistika sistemov je izobraževanje in usposabljanje razvojnega in vodilnega kadra v vseh strukturah gospodarstva, negospodarstva in državne uprave (logistične organizacije in organizacije s poudarjeno logistično funkcijo, ministrstva, agencije, vojska, policija, carina ipd). Gre za kadre, ki morajo stalno obvladovati in razreševati razvojna vprašanja svojega področja in biti sposobni implementirati jih v optimalno delovanje svoje organizacije kot logističnega sistema.

Splošne kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

"Študenti bodo v magistrskem programu Logistika sistemov v okviru splošnih kompetenc pridobili in obvladali zlasti naslednje: - sposobnost obvladanja raziskovalnih metod, postopkov in procesov v logističnih sistemih, procesih in funkcijah, - poudarjeni in stalni razvoj kritične in samokritične presoje pri sprejemanju odločitev v dinamiki logističnih sistemov in logističnih procesov, - oblikovanje komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, še posebej stalne komunikacije v mednarodnem in multikulturnem okolju, - delovanje v globalnih logističnih verigah, - etično refleksijo in globoko zavezanost profesionalni etiki, - sposobnost delati in ustvarjati v mednarodnem okolju.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

V času študija na magistrskem programu Logistika sistemov, v okviru predmetno-specifičnih kompetenc bodo študentje pridobili in obvladali zlasti: - sposobnost za učinkovito reševanje problemov na področju logističnih sistemov z uporabo modernih znanstvenih metod in postopkov, - sposobnost umestitve novih informacij in interpretacij v kontekst temeljne discipline, - poznavanje in razumevanje utemeljitev in zgodovine razvoja temeljne discipline, - razumevanje sistemskega pristopa in s tem razumevanje splošne strukture temeljne discipline ter povezanosti med njenimi poddisciplinami, - razumevanje in uporabo metod kritične analize in razvoja teorij ter njihove uporabe v reševanju konkretnih delovnih problemov, - intenzivno in stalno uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije ter informacijsko upravljalskih sistemov na svojem konkretnem delovnem področju in podobno.

Pogoji za vpis v program

"V študijski program 2. stopnje Logistika sistemov se lahko vpiše, kdor je zaključil: 1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: transportne storitve (1088), tehnika (07), informacijske in komunikacijske tehnologije (06), naravoslovje, matematika in statistika (05), varovanje (103), ekonomija (0311), poslovne in upravne vede (04), politologija (0312), oz. katerikoli študijski programi, primerljivi z naštetimi. 2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij kot so določena v 1. točki, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 34 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Matematične metode 1, Matematične metode 2, Teorija sistemov, Načela logističnih aktivnosti ter Temelji logistike in oskrbovalnih verig. 3. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: transportne storitve (1088), tehnika (07), informacijske in komunikacijske tehnologije (06), naravoslovje, matematika in statistika (05), , varovanje (103), ekonomija (0311), poslovne in upravne vede (04), politologija (0312), oz. katerikoli študijski programi, primerljivi z naštetimi. 4. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij kot so določena v 3. točki, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 34 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Matematične metode 1, Matematične metode 2, Teorija sistemov, Načela logističnih aktivnosti ter Temelji logistike in oskrbovalnih verig. 5. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: transportne storitve (1088), tehnika (07), informacijske in komunikacijske tehnologije (06), naravoslovje, matematika in statistika (05), varovanje (103), ekonomija (0311), poslovne in upravne vede (04), politologija (0312), oz. katerikoli študijski programi, primerljivi z naštetimi. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa praviloma prizna 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom. 6. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij kot so določena v 5. točki. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 45 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija. 7. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: transportne storitve (1088), tehnika (07), informacijske in komunikacijske tehnologije (06), naravoslovje, matematika in statistika (05), varovanje (103), ekonomija (0311), poslovne in upravne vede (04), politologija (0312), oz. katerikoli študijski programi, primerljivi z naštetimi. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom. 8. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, kot so določena v točki 7. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 45 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.

Velja za vpis od študijskega leta 2024/25:
V študijski program 2. stopnje Logistika sistemov se lahko vpiše, kdor je zaključil: 1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: transportne storitve (1088), tehnika (07), informacijske in komunikacijske tehnologije (06), naravoslovje, matematika in statistika (05), varovanje (103), ekonomija (0311), poslovne in upravne vede (04), politologija (0312), oz. katerikoli študijski programi, primerljivi z naštetimi. 2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij kot so določena v 1. točki, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 30 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Matematične metode 1, Matematične metode 2, Teorija sistemov, Transportna logistika ter Temelji logistike in oskrbovalnih verig. 3. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: transportne storitve (1088), tehnika (07), informacijske in komunikacijske tehnologije (06), naravoslovje, matematika in statistika (05), , varovanje (103), ekonomija (0311), poslovne in upravne vede (04), politologija (0312), oz. katerikoli študijski programi, primerljivi z naštetimi. 4. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij kot so določena v 3. točki, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 30 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Matematične metode 1, Matematične metode 2, Teorija sistemov, Transportna logistika ter Temelji logistike in oskrbovalnih verig. 5. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: transportne storitve (1088), tehnika (07), informacijske in komunikacijske tehnologije (06), naravoslovje, matematika in statistika (05), varovanje (103), ekonomija (0311), poslovne in upravne vede (04), politologija (0312), oz. katerikoli študijski programi, primerljivi z naštetimi. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa praviloma prizna 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom. 6. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij kot so določena v 5. točki. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 45 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija. 7. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: transportne storitve (1088), tehnika (07), informacijske in komunikacijske tehnologije (06), naravoslovje, matematika in statistika (05), varovanje (103), ekonomija (0311), poslovne in upravne vede (04), politologija (0312), oz. katerikoli študijski programi, primerljivi z naštetimi. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom. 8. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, kot so določena v točki 7. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 45 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Logistika sistemov se upošteva uspeh predhodnega študija: – povprečna ocena predhodnega študija - 80 % – ocena diplomskega dela – 20 % V kolikor diplomsko delo ni del predhodnega študija, se upošteva samo povprečna ocena predhodnega študija (skupno 100 %).

Velja za vpis od študijskega leta 2024/25:
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Logistika sistemov se upošteva uspeh predhodnega študija: – povprečna ocena predhodnega študija - 80 % – ocena diplomskega dela – 20 % V kolikor diplomsko delo ni del predhodnega študija, se upošteva samo povprečna ocena predhodnega študija (skupno 100 %).

Merila za prehode med študijskimi programi

Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Logistika sistemov omogočen prehod kandidatom z drugih študijskih programov 2. stopnje z ustreznih strokovnih področij: transportne storitve (1088), tehnika (07), informacijske in komunikacijske tehnologije (06), naravoslovje, matematika in statistika (05), varovanje (103), ekonomija (0311), poslovne in upravne vede (04), politologija (0312), oz. katerikoli študijski programi, primerljivi z naštetimi, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu. O vlogi odloča Komisija za študijske zadeve Senata Fakultete za logistiko. "

Velja za vpis od študijskega leta 2024/25:
Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Logistika sistemov omogočen prehod kandidatom z drugih študijskih programov 2. stopnje z ustreznih strokovnih področij: transportne storitve (1088), tehnika (07), informacijske in komunikacijske tehnologije (06), naravoslovje, matematika in statistika (05), varovanje (103), ekonomija (0311), poslovne in upravne vede (04), politologija (0312), oz. katerikoli študijski programi, primerljivi z naštetimi, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu. O vlogi odloča Komisija za študijske zadeve Senata Fakultete za logistiko. "

Pogoji za dokončanje študija

Študij konča, kdor opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti.

Gospodarski modul

Dodatne informacije

Fokus gospodarskega modula MAG je na managerskih znanjih potrebnih za upravljanje oskrbovalnih verig s poudarkom na mednarodni komponenti in digitalizaciji. Študij omogoča vpogled v delovanje digitalne družbe prihodnosti, na njem pridobite spretnostih vodenja in poslovnih komunikacijskih veščin v različnih kulturah. Študij je navezan tudi na vpeljavo strateških sprememb in oblikovanja novih inovativnih poslovnih modelov z naprednimi managerskimi orodji ter integracijo novih trendov trajnostne potrošnje in proizvodnje ter digitalizacije v prenovo podjetja. Nenazadnje tudi poznavanje modelov za ekonomsko presojo učinkovitosti OV ter raziskave s področja simulacij in optimizacije sofisticiranih logističnih sistemov. Študenti Gospodarskega modula Fakultete za logistiko UM imajo v drugem letniku možnost izbire enega Prosto izbirnega predmeta iz ponudbe drugih študijskih programov Fakultete za logistiko, iz ponudbe drugih fakultet Univerze v Mariboru ali iz ponudbe drugih univerz v poletnem semestru namesto enega izbirnega predmeta modula: M141- Vzpostavitev trajnostnih konceptov delovanja logističnega podjetja, M131- Ekonomika oskrbovalnih verig, M142- Digitalna družba in logistika, M145- Komuniciranje v logistiki in oskrbovalnih verigah, M143- Mednarodna logistika in M132- Matematični modeli in metode v poslovnih logističnih sistemih. Študenti drugih članic Univerze v Mariboru si prosto izbirni predmet lahko izberejo v okviru magistrskega študijskega programa Logistika sistemov Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru: M134-Teorija optimizacije in načrtovanje modelov v pametnih logističnih sistemih (6 ECTS).

Management oskrbovalnih verig

Dodatne informacije

Modul Management oskrbovalnih verig je dodatni izbirni modul. Na modulu Management oskrbovalnih verig kjer študij poteka v angleškem jeziku in omogoča tudi opravljanje predmetov pri partnerskih univerzah se študij in raziskovalne aktivnosti fokusirajo na načrtovanje logističnih procesov v oskrbovalnih verigah, spretnosti vodenja in poslovnih načel, naprednih rešitev pametnega transporta in avtomatiziranega skladiščenja ter spoznavanje nakupnih odločitev z navezavo modela nabave in prodaje na KPI s prilagajanjem poslovnih odločitev na osnovi predvidevanje bodočega povpraševanja.

Tehnično-tehnološki modul

Dodatne informacije

Fokus tehnično-tehnološkega modula MAG programa je na inženirskih znanjih potrebnih za upravljanje tehnoloških sprememb s poudarkom na robotizaciji, tehnologijah za krožno gospodarstvo in v mobilnostnih sistemih. Študij vas usposobi za izbiro sodobnih tehnologij za uspešno delovanje pametnih mobilnostnih sistemov, primernih robotskih sistemov pri načrtovanju sodobnih prilagodljivih intralogističnih procesov, tehnično-tehnoloških rešitev za uporabo v pametnih tovarnah, načrtovanje "Layout-a" fleksibilnih proizvodnih in skladiščnih sistemov. Ob tem se specializirate in raziskujete tudi koncepte vpeljave krožnega gospodarstva ter obvladate metode integracije logističnih informacijskih sistemov. Študenti Tehnično tehnološkega modula Fakultete za logistiko UM imajo v drugem letniku možnost izbire enega Prosto izbirnega predmeta iz ponudbe drugih študijskih programov Fakultete za logistiko, iz ponudbe drugih fakultet Univerze v Mariboru ali iz ponudbe drugih univerz v poletnem semestru namesto enega izbirnega predmeta modula: M144- Tehnološka podpora v mobilnostnih sistemih (6 ECTS, M139- Integracije logističnih informacijskih sistemov (6 ECTS, M138- Modeliranje intralogističnih sistemov (6 ECTS), M140-Tehnologije in inovacije za krožno gospodarstvo (6 ECTS), M137-Robotski sistemi v logistiki (6 ECTS), in M134- Teorija optimizacije in načrtovanje modelov v pametnih logističnih sistemih (6 ECTS). Študenti drugih članic Univerze v Mariboru si prosto izbirni predmet lahko izberejo v okviru magistrskega študijskega programa Logistika sistemov Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru: M134-Teorija optimizacije in načrtovanje modelov v pametnih logističnih sistemih (6 ECTS).