SLO | EN
PRD-v18

2

Magistrski študij

2 (druga)

8 (8)

0000319

7

2023/24

60 ECTS 120 ECTS

mag. inž. rač. in inf. tehnol.
magister inženir računalništva in informacijskih tehnologij
magistrica inženirka računalništva in informacijskih tehnologij

M.Sc.
Master of Science

06 – Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT)

0610 – Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), podrobneje neopredeljeno

2 – Tehniške in tehnološke vede

izr. prof. dr. TOMAŽ KOSAR, univ. dipl. inž. rač. in inf.

1

• Sposobnost analitičnega razmisleka in razgradnje kompleksnih problemov in situacij.

2

• Sposobnost razumevanja tehniških, tehnoloških in razvojnih problemov.

3

• Sposobnost sodelovanja v projektnih skupinah s kreativnimi prispevki in argumentiranimi stališči stroke.

4

Strokovna in raziskovalna kritičnost, odgovornost, iniciativnost in samostojnost pri odločanju ter sodelovanje v večjih projektih.

5

• Sposobnost analize in sinteze zahtevnejših rešitev v razvojnih ali tehnološko-proizvodnih projektih, njune izvedbe, nadziranja in upravljanja.

6

• Strokovna, teoretična in izkustvena podlaga za nadaljevanje študija na doktorskem študiju in za vključevanje v znanstveno-raziskovalno delo.

Študijski program druge stopnje Računalništvo in informacijske tehnologije omogoča študentom, da poleg usklajenih strokovnih znanj izoblikujejo pravilen odnos do razvojno-raziskovalnega dela, do skupinskega in projektnega reševanja problemov in do povezovanja znanj in možnih rešitev z inovativnimi industrijskimi proizvodi ali storitvami z zelo visoko dodano vrednostjo.

Besedilo o sprejetju

Študijski program je bil potrjen na Senatu FERI dne 19. 12. 2008, na Senatu UM dne 17. 2. 2009 in sprejet na Svetu za visoko šolstvo RS dne 30. 3. 2009. Senat FERI je dne 24. 4. 2014 in Senat UM je dne 22. 9. 2015 sprejel vlogo za ponovno akreditacijo študijskega programa. Svet Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu je dne 17. 3. 2016 sprejel odločbo s katero podaljšuje akreditacijo študijskega programa.

Pogoji za napredovanje po študijskem programu

Pogoji za napredovanje v 2. letnik: Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbere najmanj 48 točk ECTS. Pogoje za napredovanje pod izrednimi pogoji ter pogoje za ponavljanje opredeljuje Statut UM https://www.um.si/wp-content/uploads/2021/11/Statut-Univerze-v-Mariboru-uradno-precisceno-besedilo-UPB-13.pdf

Pogoji za dokončanje posameznih delov študijskega programa

Študijski program 2. stopnje Računalništvo in informacijske tehnologije ne vsebuje posameznih delov.

Možnosti za nadaljevanje študija

Diplomant študijskega programa za pridobitev magistrske izobrazbe 2. stopnje lahko nadaljuje z doktorskim študijem na študijskih programih 3. stopnje skladno s pogoji, ki jih določi visokošolski zavod, ki razpisuje doktorski študijski program.

Možnosti za zaposlitev

Študijski program druge stopnje Računalništvo in informacijske tehnologije omogoča študentom, da poleg strokovnih znanj izoblikujejo pravilen odnos do razvojno-raziskovalnega dela, do skupinskega in projektnega reševanja problemov in do povezovanja znanj in možnih rešitev z inovativnimi industrijskimi proizvodi ali storitvami z zelo visoko dodano vrednostjo. Kompetence bodo omogočale opravljanje ključnih in vodstvenih nalog v razvojnih projektih ter nadaljevanje študija na tretji stopnji.

Dodatne informacije

Informacije o študijskih programih, ki jih ponuja UM FERI, so dosegljive na spletni strani https://feri.um.si/studij/programi/ .

Druge obveznosti

Ni drugih obveznosti.

Načini ocenjevanja

Preverjanje in ocenjevanje študentovih učnih izidov se izvaja v skladu z merili in načini, definiranimi v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM https://www.um.si/wp-content/uploads/2021/11/Pravilnik-o-preverjanju-in-ocenjevanju-znanja-na-Univerzi-v-Mariboru-stev.-A4-2009-41-AG-uradno-precisceno-besedilo-UPB1.pdf Pri posamezni učni enoti se vrsta in način opravljanja izpita ter pogoji za pristop k izpitu določijo z učnim načrtom, ki je sestavni del študijskega programa. V učnem načrtu se določi delež posameznega načina preverjanja in ocenjevanja znanja, ki ga le-ta prispeva h končni oceni. Za vse predmete na vseh študijskih programih Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko ocenjevanje znanja ureja enotna Ocenjevalna lestvica, ki je dostopna na strani https://feri.um.si/studij/vprasanja-in-odgovori/. Spodbujajo se načini sprotnega preverjanja in ocenjevanja znanja, s tem pa študentom omogočamo sproten nadzor nad lastnim napredkom pri študiju.

Temeljni cilji študijskega programa

Temeljni cilji študijskega progama • Program na drugi stopnji izhaja iz značilnosti prvostopenjskega univerzitetnega programa Računalništvo in informacijske tehnologije. Po vsebinski plati pomeni nadgradnjo in predvsem večji poudarek ožjim usmeritvam in specializaciji, vendar gradi na podobnih didaktičnih izhodiščih, tako da predvsem zelo poudarja projektno delo in povezovanje komplementarnih tematik pri reševanju konkretnih, za industrijsko proizvodnjo zanimivih problemov. • Predmetnik predlaganega študijskega programa druge stopnje Računalništvo in informacijske tehnologije usklajeno povezuje vsa podpodročja računalništva in informatike, torej temeljno računalništvo, računalniško inženirstvo, programsko inženirstvo in informacijske tehnologije, pa tudi informacijske sisteme. Na ta način je primerljiv z vsebinami in znanji, ki jih posredujejo na sorodnih fakultetah v Evropi in drugod po svetu. • Program združuje dve osnovni zahtevi: prvič, magistri stroke, ki ga bodo končali, morajo biti sposobni opravljati zahtevnejše razvojne naloge v razvojno-raziskovalnih oddelkih industrijskih, predvsem pa računalniških podjetij, ki se ukvarjajo z uvajanjem lastnih proizvodov z zelo visoko dodano vrednostjo, in drugič, biti morajo pripravljeni za znanstvenoraziskovalno delo, če bodo prešli na doktorski študij. • Program je tudi popolnoma usklajen s smernicami Bolonjske deklaracije in iz nje izhajajočimi akti, tako da je vsebinsko in po obveznostih študentov primerljiv s podobnimi programi evropskih univerz. Študente bo spodbujal k strokovni kritičnosti, odgovornosti, iniciativnosti, samostojnosti pri odločanju, vodenju in opravljanju najzahtevnejših strokovnih nalog. • Program na drugi stopnji nadgrajuje koncept, ki je bil vpeljan s skupinskim in projektnim delom na prvi stopnji. Zato bodo predavanja in vaje pri predmetih, ki so označeni kot izbirni predmeti I ali II, ponujeni v sklopih, oblikovanih kot razvojni projekti. Za vsako novo generacijo študentov bodo pripravljeni novi projekti (praviloma dva, od katerih bo vsak združeval po 8 izbirnih predmetov), projektne vsebine pa bodo smiselno povezane z osnovnimi znanji in razvojnimi problemi s področij računalništva in informacijskih tehnologij. Cilji projektov bodo razvojne rešitve, ob katerih se bodo študentje praktično srečali z zahtevami razvojnega dela, hkrati pa bodo spoznali, kako se lahko ustvarjajo novi proizvodi in storitve, pomembni za visokotehnološko industrijo in družbo. • Bistvena komponenta programa je tudi, da vzpodbuja ustvarjalnost posameznika in mu s premišljeno povezanim naborom izbirnih predmetov omogoča pridobivanje usklajenih specifičnih znanj. Pripravlja ga na zahtevnejše projektne naloge v razvojno-raziskovalnih industrijskih oddelkih, istočasno pa mu ponudi dovolj trdno osnovo za morebitni nadaljnji študij na doktorskem nivoju, predvsem na vseh področjih računalništva in informatike.

Splošne kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Študijski program druge stopnje Računalništvo in informacijske tehnologije omogoča študentom, da poleg usklajenih strokovnih znanj izoblikujejo pravilen odnos do razvojno-raziskovalnega dela, do skupinskega in projektnega reševanja problemov in do povezovanja znanj in možnih rešitev z inovativnimi industrijskimi proizvodi ali storitvami z zelo visoko dodano vrednostjo. Najpomembnejše splošne kompetence, pridobljene v magistrskem študijskem programu druge stopnje Računalništvo in informacijske tehnologije, bodo: • sposobnost analitičnega razmisleka in razgradnje kompleksnejših problemov in situacij; • sposobnost razumevanja tehniških, tehnoloških in razvojnih problemov; • sposobnost sodelovanja v projektnih skupinah s kreativnimi prispevki in argumentiranimi stališči stroke; • strokovna in raziskovalna kritičnost, odgovornost, iniciativnost in samostojnost pri odločanju ter sodelovanje v večjih razvojnih projektih ali njihovo vodenje; • poznavanje metodologij, metod in tehnik, uporabljenih v razvojnih in tehnološko-proizvodnih projektih, ter sposobnost za njihovo povezovanje ali nadgradnjo; • sposobnost sledenja trenutnemu stanju tehnike in nenehno izpopolnjevanje s tem povezanih znanj; • obvladovanje razvojnih pristopov in uvajanja tehničnih ter tehnoloških izboljšav, naprav in storitev, prav tako pa s tem povezanega patentnega inženirstva; • sposobnost analize in sinteze zahtevnejših rešitev v razvojnih ali tehnološko-proizvodnih projektih, njune izvedbe, nadziranja in upravljanja; • strokovna, teoretična in izkustvena podlaga za nadaljevanje študija na tretji, doktorski stopnji študija in za vključevanje v znanstvenoraziskovalno delo predvsem na vseh področjih računalništva in informatike.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Predmetnospecifične kompetence oziroma učni izidi, ki se s programom pridobijo: • široko poznavanje računalniških in informacijskih tehnologij, ki ga utrjuje sedem obveznih predmetov v prvem in drugem semestru študija: izbrani algoritmi, razvoj in upravljanje programskih sistemov, postavitev in upravljanje računalniških oblakov, spletne tehnologije, računalniška multimedia, domensko specifični modelirni jeziki in računalniška obdelava signalov in slik; • poglobljeno spoznavanje z računalniškimi sistemi, njihovimi arhitekturami, virtualizacijo, naprednimi operacijskimi sistemi, spletom in inteligentnimi storitvami ter komunikacijskimi strukturami; • možnost izpopolnjevanja na področju modeliranja, matematično-analitičnih, statističnih in optimizacijskih podlag za računalniške rešitve; • obvladovanje razvoja in kvalitete programskih rešitev, mobilnega in vseprisotnega računalništva, principov informacijskih sistemov, aplikacijskih strežnikov in področja varnosti ter zaščite; • razumevanje in sposobnost načrtovanja, razvoja in zagotavljanja kvalitete komponent, ki širokemu segmentu računalniško podprtih proizvodov prinašajo zelo visoko dodano vrednost. Sem spadajo: - računalniška inteligenca, inteligentni sistemi ter pomensko in storitveno usmerjeni splet, - virtualna okolja in računalniška animacija, - govorne tehnologije in evolucijsko računanje, - računalniška geometrija in modeliranje, - izpopolnjena obdelava signalov in slik, računalniški vid ter - analiza masovnih podatkov in podatkov daljinskega zaznavanja, vitko upravljanje v inženirstvu, nevro, nano in kvantno računalništvo; • usposobljenost za opravljanje ključnih in vodstvenih nalog v tehnološko-proizvodnih in razvojnih projektih ter za nadaljevanje študija na tretji, tj. doktorski stopnji.

Pogoji za vpis v program

V 1. letnik podiplomskega študijskega programa 2. stopnje Računalništvo in informacijske tehnologije se lahko vpiše: a) kdor je dokončal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje v obsegu vsaj 180 ECTS s področja informacijskih in komunikacijskih tehnologij – IKT (061), matematike (0541), statistike (0542) ali fizike (0533); b) kdor je dokončal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje v obsegu vsaj 180 ECTS s področij, ki niso navedena v prejšnjem odstavku, če je pred vpisom v podiplomski študijski program 2. stopnje Računalništvo in informacijske tehnologije opravil študijske obveznosti v obsegu 24 ECTS iz univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Računalništvo in informacijske tehnologije, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Opraviti mora naslednje študijske obveznosti Programiranje II (6 ECTS), Algoritmi in podatkovne strukture (6 ECTS), Računalniške arhitekture (6 ECTS), Operacijski sistemi (6 ECTS). Če je kandidat tekom svojega prvostopenjskega študija osvojil snov, ki jo pokrivajo navedeni predmeti, se mu lahko predmeti delno ali v celoti priznajo; c) kdor je dokončal visokošolski strokovni študijski program (pred sprejetjem Zakona o visokem šolstvu leta 2004) s področja informacijskih in komunikacijskih tehnologij – IKT (061), matematike (0541), statistike (0542) ali fizike (0533); d) kdor je dokončal visokošolski strokovni študijski program (pred sprejetjem Zakona o visokem šolstvu leta 2004) s področij, ki niso navedena v prejšnjem odstavku, če je pred vpisom v podiplomski študijski program 2. stopnje Računalništvo in informacijske tehnologije opravil študijske obveznosti v obsegu 24 ECTS iz univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Računalništvo in informacijske tehnologije, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Opraviti mora naslednje študijske obveznosti Programiranje II (6 ECTS), Algoritmi in podatkovne strukture (6 ECTS), Računalniške arhitekture (6 ECTS), Operacijski sistemi (6 ECTS); Če je kandidat tekom svojega prvostopenjskega študija osvojil snov, ki jo pokrivajo navedeni predmeti, se mu lahko predmeti delno ali v celoti priznajo; e) kdor je dokončal univerzitetni študijski program (pred sprejetjem Zakona o visokem šolstvu leta 2004) s strokovnega področja informacijskih in komunikacijskih tehnologij - IKT (061). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, če izkazuje osvojitev ustrezne snovi, vpiše pa se v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom; f) kdor je dokončal univerzitetni študijski program (pred sprejetjem Zakona o visokem šolstvu leta 2004) z drugih strokovnih področij: matematike (0541), statistike (0542), fizike (0533), elektrotehnike in energetike (0713), elektronike in avtomatizacije (0714), mehatronike (0788), kemije in kemijske tehnologije (0531), strojništva (0715), gradbeništva (0732). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 30 ECTS, če izkazuje osvojitev ustrezne snovi, skladno s tem pa se vpiše v ustrezni letnik študija.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Računalništvo in informacijske tehnologije se upošteva: uspeh pri študiju prve stopnje - povprečna ocena izpitov in zaključnega dela (100%).

Merila za prehode med študijskimi programi

Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Računalništvo in informacijske tehnologije omogočen prehod kandidatom, vpisanim na študijske programe s področja informacijskih in komunikacijskih tehnologij - IKT (061), matematike (0541), statistike (0542) ali fizike (0533), ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu.

Merila za priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom v študijski program

UM FERI priznava kandidatom pridobljeno znanje, usposobljenost ali zmožnosti na podlagi Pravilnika o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru, ki ureja postopke za ugotavljanje, preverjanje in priznavanje znanj ter merila za priznavanje znanj in spretnosti, ki jih kandidati pridobijo s formalnim in neformalnim učenjem pred vpisom in med študijem na Univerzi v Mariboru. Fakulteta kandidatom prizna znanja in spretnosti, če ti po obsegu, vsebini in zahtevnosti v celoti ali delno ustrezajo splošnim oz. predmetnospecifičnim kompetencam, določenim s študijskim programom, v katerega se kandidati želijo vpisati ali so vanj vpisani. Podlaga za priznavanje znanj in spretnosti so potrdila ali druge listine: - javno veljavne listine (spričevala, diplome), - potrdila o opravljenem delu študijskega programa ali opravljenih obveznosti v študijskem programu, - potrdila izvajalcev izobraževanja in usposabljanja o uspešno končanem izobraževanju, spričevala ter druge listine, - izdelki, storitve, projekti, objave in druga avtorska dela kandidatov, - dokazila o registriranih patentih, - ustrezne reference o praktičnem usposabljanju in delovnih izkušnjah, - znanja, pridobljena s samoizobraževanjem in priložnostnim učenjem in druga dokazila/znanja, o katerih presoja Komisija za študijske zadeve UM FERI. Postopek ugotavljanja, preverjanja in priznavanja znanj in spretnosti se začne na osnovi vloge kandidata, ki jo vloži na posebnem obrazcu, ki je sestavni del navedenega pravilnika.

Pogoji za dokončanje študija

Študij konča, kdor opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti in tako zbere najmanj 120 točk ECTS.